TwitterFacebook

Abp Gądecki ponownie wybrany na przewodniczącego KEP, a abp Marek Jędraszewski wiceprzewodniczącym

Abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański, został dziś wybrany przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski na drugą, 5-letnią kadencję. Wyboru dokonano w pierwszym głosowaniu. Na wiceprzewodniczącego wybrano abp. Marka Jędraszewskiego.

Stanisław Gądecki urodził się 19 października 1949 roku w Strzelnie w Wielkopolsce. Ojciec, Leon, był – podobnie jak dziadek – kowalem. Mama, Zofia z Siupków, od młodzieńczych lat aktywnie działała w strzeleńskich Młodych Polkach.

Ksiądz

W 1967 r. ukończył Liceum Ogólnokształcące w Strzelnie. 5 czerwca 1967 roku został przyjęty do Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie, gdzie w latach 1967-1973 studiował filozofię i teologię. Tam – pod kierunkiem ks. prof. Felicjana Kłonieckiego – napisał pracę dyplomową pt.: „Herodeion w świetle historii, geografii i archeologii”.

Święcenia kapłańskie przyjął z rąk księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bazylice Archikatedralnej w Gnieźnie, w Wigilię Zesłania Ducha Świętego, dnia 9 czerwca 1973 roku.

Decyzją Prymasa Wyszyńskiego młody ksiądz został skierowany do Wiecznego Miasta na studia specjalistyczne z zakresu biblistyki. Studiował w Pontificium Institutum Biblicum de Urbe, uzyskując licencjat (9 lutego 1977 roku).

Następnie pojechał do Jerozolimy, do Studium Biblicum Franciscanum (1976/77), żeby pogłębić studia archeologiczne i judeochrześcijańskie. Po powrocie do Rzymu ukończył rok doktorancki (22 maja 1978 roku) i na podstawie pracy: La liberazione e salvezza nel secondo libro dei Maccabei na Pontificia Studiorum Universitas a S. Thoma Aq. in Urbe w czerwcu 1982 roku zdobył doktorat z teologii biblijnej.

Służył pomocą duszpasterską w różnych ośrodkach na terenie Włoch, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i USA. W okresie studiów zagranicznych poznał wiele języków obcych, których uczył się w różnych europejskich ośrodkach akademickich. Warto wspomnieć, że biegle włada łaciną, greką (koine) i hebrajskim oraz językami nowożytnymi: włoskim, angielskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim.

W 1982 roku wrócił do kraju i podjął pracę dydaktyczną w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. Wykładał archeologię biblijną, historię Starego i Nowego Testamentu, wstęp ogólny do Pisma Świętego, Ewangelie synoptyczne, pisma Janowe i teologię biblijną. Prowadził też lektoraty języka angielskiego i niemieckiego.

Ponadto wykładał egzegezę Starego Testamentu w Prymasowskim Instytucie Teologicznym dla świeckich w Gnieźnie i Prymasowskim Instytucie Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy oraz w Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy św. Rodziny w Kazimierzu Biskupim (1983-1992).

W 1989 roku uczestniczył w letnim programie studiów, organizowanym przez Cardinal Bernardin Center for the Study of Eastern European Jewery w Spertus College of Judaica w Chicago. To projekt poświęcony żydowskiej teologii, liturgii i kulturze oraz amerykańskiemu pluralizmowi religijnemu. Na przełomie roku 1989 i 1990 prowadził badania w École Biblique et Archeologique w Jerozolimie.

Biskup

1 lutego 1992 r. ks. Stanisław Gądecki został mianowany biskupem pomocniczym Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Święceń biskupich udzielił mu 25 marca 1992 roku kard. Józef Glemp w Prymasowskiej Archikatedrze w Gnieźnie. Jako dewizę biskupią Stanisław Gądecki przyjął słowa Opere et veritate – „Czynem i prawdą”, zaczerpnięte z Pierwszego Listu św. Jana (3,18). „Wszelka miłość, tak do Boga, jak i do człowieka, potwierdzona jest przez czyny i prawdę” – tłumaczy sam znaczenie tych słów i swoją misję.

Nowy ordynariusz Archidiecezji Gnieźnieńskiej, abp Henryk Muszyński, powitał bpa Gądeckiego „jako czysty dar nieba”. Łączyły ich nie tyle zainteresowania biblijne, co wręcz miłość do Biblii. Swojemu biskupowi pomocniczemu powierzył odpowiedzialność za katechezę – a więc wdrażanie programu nauczania religii – oraz za formację permanentną księży.

14 marca 1992 roku wszedł w skład Komisji ds. Katolickiej Agencji Informacyjnej i został członkiem Rady Programowej KAI (był nim do 11 czerwca 2014 r.). Trzy miesiące później, 20 czerwca, został mianowany przez Konferencję Episkopatu Polski wiceprzewodniczącym, a 10 marca 1994 – przewodniczącym Komisji Episkopatu ds. Dialogu z Judaizmem. Od 2 grudnia 1994 do 1 maja 1996 roku był członkiem Komisji Episkopatu Polski ds. Duchowieństwa.

W 1995 roku został konsultorem Papieskiej Komisji ds. Religijnych Relacji z Żydami (był nim aż do roku 2008), brał więc udział w szeregu konferencji poświęconych tej tematyce, krajowych i zagranicznych.

Po reformie struktur Episkopatu Polski (1 maja 1996 roku) został przewodniczącym Rady Episkopatu Polski ds. Dialogu Religijnego, obejmującej trzy gremia: Komitet do Dialogu z Judaizmem, Komitet do Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi, Komitet do Dialogu z Niewierzącymi.

Z inicjatywy bp. Gądeckiego w 1997 roku episkopat ustanowił Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce, obchodzony odtąd corocznie 17 stycznia. Kościół w naszym kraju należy do niewielu w Europie, które realizują podobną inicjatywę.

Metropolita poznański

28 marca 2002 roku bp Stanisław Gądecki został mianowany przez Jana Pawła II arcybiskupem metropolitą poznańskim. Kanoniczne objęcie diecezji przypadło na 2 kwietnia, a uroczysty ingres do archikatedry poznańskiej – na 20 kwietnia.

Kreśląc w homilii program duszpasterski powierzonej mu archidiecezji, nowy metropolita wskazał na wszechstronny rozwój człowieka, wspólnoty ludzkiej, kultury i wiary. Skrytykował obecny w kulturze pragmatyzm, czyli stawianie życia czynnego ponad kontemplacyjnym. Podkreślił, że Kościół „łatwiej przebaczy wszystko [inne] niż atak na prawdę. Wie bowiem doskonale, że jeśli ktoś upada, ale nie podważa prawdy, ciągle jeszcze może się nawrócić. Jeśli jednak ktoś odrzuca prawdę, porzuca cały porządek natury”.

Metropolita bardzo mocno rozkręcił w diecezji rady duszpasterskie. Kładzie na serce wszystkim proboszczom, by diecezjalne programy duszpasterskie rzeczywiście były realizowane w każdej parafii. Chce podnosić świadomą religijność wśród ludu Bożego, żeby duszpasterstwo prowadziło do Boga, do zbawienia, a ludzie świadomie przeżywali swoją wiarę.

Abp Marek Jędraszewski

Jest naukowcem, znawcą filozofii współczesnej i od dwóch lat – metropolitą krakowskim. Od 2014 r. pełni funkcję zastępcy przewodniczącego Prezydium KEP.

W tym roku skończy 70 lat. Jego dewizą biskupią są słowa Scire Christum (Znać Chrystusa).

Dorobek naukowy metropolity krakowskiego to ponad 20 książek i ok. 200 artykułów i rozpraw, dotyczących m.in. myśli filozoficznej Levinasa, zagadnieniom relacji między filozofią a duchowością, filozofii Boga, problemu wolności i moralności. Raz w miesiącu w różnych świątyniach Krakowa organizowane są „Dialogi z Arcybiskupem”, gdzie odpowiada na pytania dotyczące Kościoła i wiary.

Urodził się 24 lipca 1949 r. w Poznaniu. Po uzyskaniu matury w 1967 r. Marek Jędraszewski zdecydował się na studia w Arcybiskupim Seminarium Duchownym i Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1973 r. z rąk abp. Antoniego Baraniaka, po czym został skierowany jako wikariusz do parafii pw. św. Marcina w Odolanowie k. Ostrowa Wlkp. Po dwóch latach pracy duszpasterskiej rozpoczął studia specjalistyczne z filozofii w Rzymie.

Na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Gregoriańskiego spotkał wielu wybitnych filozofów jak m.in: Johannes Baptist Lotz, Joseph Dc Finance, Paolo Valori, Peter Henrici, Nico Sprokel, Xavier Tilliette, Simon Decloux. „Dzięki nim spotykałem się wówczas z najnowszymi zagadnieniami, którymi żył filozoficzny świat – hermeneutyką Paula Ricoeura oraz etyką Emmanuela Levinasa” – wspomina. Pierwszemu z nich poświęcił pracę licencjacką (1977), natomiast drugiemu doktorską (1979). Obydwie zostały wyróżnione złotymi medalami – licencjat medalem Uniwersytetu Gregoriańskiego, doktorat medalem Ojca św. Jana Pawła II.

Po powrocie do Polski, w latach 1980-1996, był adiunktem na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu, w latach 1980-1987 prefektem Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, a w latach 1987-1996 redaktorem, od 1990 redaktorem naczelnym „Przewodnika Katolickiego”.

W 1991 roku habilitował się na Wydziale Filozoficznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie na podstawie rozprawy „Jean-Paul Sartre i Emmanuel Levinas – w poszukiwaniu nowego humanizmu. Studium analityczno-porównawcze”. W 1996 roku otrzymał nominację na docenta na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu.

W 1996 roku ks. dr hab. Marek Jędraszewski otrzymał nominację na wikariusza biskupiego ds. nauki i kultury w Archidiecezji Poznańskiej oraz na przewodniczącego Wydziału Duszpasterstwa Akademickiego w Kurii Arcybiskupiej w Poznaniu. Dnia 17 maja 1997 roku Ojciec Święty Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym Archidiecezji Poznańskiej. Święcenia biskupie otrzymał dnia 29 czerwca 1997 roku w Poznaniu. Jego dewizą biskupią są słowa „Scire Christum” („Znać Chrystusa”).

W związku z powstaniem Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 1998 r. otrzymał nominację na stanowisko profesora nadzwyczajnego UAM i nominację na kierownika Zakładu Filozofii Chrześcijańskiej na Wydziale Teologicznym UAM. Tytuł naukowy profesora nauk teologicznych otrzymał 2 stycznia 2002 r.

Dnia 11 lipca 2012 roku papież Benedykt XVI mianował bp. Marka Jędraszewskiego arcybiskupem metropolitą łódzkim. Ingres do archikatedry łódzkiej odbył się dnia 8 września 2012 roku, w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.

Abp Marek Jędraszewski jest – od 2014 roku – zastępcą przewodniczącego KEP. W Konferencji Episkopatu Polski jest ponadto członkiem Rady Stałej KEP, przewodniczącym Rady Naukowej, członkiem Sekcji Nauk Filozoficznych Komisji Nauki Wiary, Komisji Wychowania Katolickiego, Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży, a także delegatem KEP ds. Duszpasterstwa Akademickiego. Jest także Wielkim Kanclerzem Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Od 30 września 2012 roku do 30 września 2017 roku był przewodniczącym Komisji ds. katechezy, szkół i uniwersytetów Rady Konferencji Biskupich Europy (CCEE).

Dnia 30 listopada 2013 roku Ojciec Święty Franciszek włączył go na okres pięciu lat do grona członków Kongregacji Wychowania Katolickiego.

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 8 grudnia 2016 r. papież Franciszek mianował abp. Marka Jędraszewskiego metropolitą krakowskim. Ingres do katedry na Wawelu odbył się 28 stycznia 2017 r.

KAI

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *