TwitterFacebook

Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki

INFORMACJA

PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm. ) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. J. Bema 1 ( II piętro ), został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Ostrołęki, oznaczonych numerami geodezyjnymi: 40034/1 i 40034/4, położonych w Ostrołęce przy ul. Traugutta, których część przeznaczona została do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej. Wykaz ww. nieruchomości zamieszczony został także na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrołęki.

W Y K A Z

Nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia  w drodze bezprzetargowej

1. Nieruchomości posiadają urządzoną księgę wieczystą Nr OS1O/00064865/8.

2. Nieruchomości oznaczone są numerami geodezyjnymi: 40034/1 i 40034/4.

3. Nieruchomości posiadają powierzchnię łączną 6,4293 ha. Do wydzierżawienia przeznaczony jest grunt o powierzchni 40 m2 (tj. część działki nr 40034/1 o pow. 24 m2 i część działki nr 40034/4 o pow. 16 m2).

4. Nieruchomości położone są w Ostrołęce przy ul. Traugutta.

5. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planem zagospodarowania przestrzennego rejonu „Śródmieście Płn. – 11 Listopada” w Ostrołęce nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym:

– 40034/1 znajduje się na terenie przeznaczonym pod ulicę główną (symbol w planie 2.KUG),

40034/4 znajduje się na terenie przeznaczonym pod zieleń publiczną (symbol w planie ZP.6) oraz pod ulicę lokalną (symbol w planie 19.KUL).

W ewidencji gruntów i budynków miasta Ostrołęki działki nr: 40034/1 i 40034/4 oznaczone są symbolem Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe.

6. Nieruchomości przeznaczone są do wydzierżawienia na okres trzech lat w celu realizacji inwestycji kładki nad ulicą Traugutta.

7. Wartość nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy wynosi 7.442,00 zł.

8. Stawka czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości wynosi 3% wartości gruntu tj. 5,58 zł za 1 m2 plus 23% podatku VAT rocznie.

9.Roczny czynsz dzierżawny wyniesie: 40 m2 x 5,58 zł/1m2 = 223,20 zł + 23% VAT (tj. 51,34 zł) = 274,54 zł brutto.

10. Termin płacenia czynszu ustalony zostanie w umowie dzierżawy.

11. Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji przy zastosowaniu wskaźnika inflacji ogłoszonego przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

Podstawa prawna wywieszenia wykazu: art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm. /.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *