TwitterFacebook

Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki

INFORMACJA

PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm. ) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. J. Bema 1 ( II piętro ) został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki ozn. nr 22, położonej w Teodorowie gm. Rzekuń, której część przeznaczona została do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej. Wykaz ww. nieruchomości zamieszczony został także na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrołęki oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rzekuń i wsi Teodorowo.

W Y K A Z

Nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

w drodze bezprzetargowej

1. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr OS1O/00061605/7.

2. Nieruchomość oznaczona jest numerem geodezyjnym 22.

3. Nieruchomość posiada powierzchnię 4.8616. Do wydzierżawienia przeznaczona jest część nieruchomości o pow. 2.4398 ha, która w ewidencji gruntów określona jest jako: łąki trwałe, pastwiska trwałe oraz nieużytki..

4. Nieruchomość położona jest w Teodorowie gm. Rzekuń.

5.Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rzekuń nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod użytkowanie rolnicze i leśne. Przez działkę przebiega linia wysokiego napięcia. Działka położona jest w obszarze zagrożonym powodzią oraz na obszarze Natura 2000.

6.Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres jednego roku.

7.Zwaloryzowana stawka czynszu z tytułu dzierżawy gruntów rolnych wynosi 176,76 zł za 1 ha rocznie.

Dzierżawa gruntów przeznaczonych na cele rolnicze, podlega zwolnieniu od podatku VAT na podstawie § 3 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień / Dz. U. 2018 r. poz. 701 /.

8.Roczny czynsz dzierżawny wyniesie:

2.4398 ha – nieużytki tj. 0.3797 ha = 2.0601 ha x 176,76 zł = 364,14 zł rocznie.

9.Termin zapłaty czynszu zostanie ustalony w umowie dzierżawy.

10.Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji przy zastosowaniu wskaźnika inflacji ogłoszonego przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

Podstawa prawna wywieszenia wykazu:

art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm. /.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *