RN
TwitterFacebook

Grajewo: Wniosek na wiele milionów złotych ma zmienić miasto

Miasto Grajewo złożyło kompletną propozycję projektu pn. „Grajewo – miasto efektywnie zarządzane i przyjazne mieszkańcom”. To szansa na zdobycie dofinansowania w wysokości 10 mln euro, dzięki którym tereny Jeziora Brajmura, Hadesu i strzelnicy zyskają na atrakcyjności.

Miasto Grajewo uczestniczy w II etapie konkursu w ramach Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Dzięki temu miasto ma szansę na pozyskanie dofinansowania w wysokości 10 mln euro na projekty rozwojowe (inwestycyjne i nieinwestycyjne).

Kompletna propozycja projektu składa się m.in. z „Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Grajewo na Lata 2021 – 2030” oraz z „Planu Rozwoju Instytucjonalnego Miasta Grajewo na Lata 2021 – 2030”.

„Plan Rozwoju Lokalnego (…)”  zakłada m.in. działania skoncentrowane na rozwoju przedsiębiorczości i aktywności zawodowej, wsparcie dla biznesu, aktywizację społeczną (np. małe inwestycje z udziałem mieszkańców). W projekcie Miasto zawarło także zagospodarowanie terenów rekreacyjnych: Jeziora Brajmura, Hadesu i strzelnicy.

BRAJMURA

Prace dotyczące jeziora mają m.in. za zadanie połączenie z rzeką Ełk oraz zabezpieczenie pożądanego stanu wód; zahamowanie zanikania i zarastania jeziora. Władze Miasta myślą również o zagospodarowaniu terenu przyległego przeznaczonego na rekreację i edukację. W tym celu Miasto w 2020 r. zakupiło ok. 5 ha gruntów. Planuje się tam utworzenie kompleksu: alejek spacerowych, kładek, pomostów udostępniających jezioro i miejsca przyrodniczo wartościowe, wieży widokowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy jeziorze, zadaszonych miejsc biwakowych altanek, parkowych elementów małej architektury (ławki, kosze), oświetlenie, monitoring, placu zabaw przystosowanego do potrzeb wielopokoleniowych i osób z niepełnosprawnościami. Miejsce zyska także na atrakcyjności dzięki nowym nasadzeniom oraz uporządkowaniu istniejącej zieleni, budowie parkingu, drogi dojazdowej od ul. Kopernika do kompleksu przy J. Brajmura wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową oraz dalszemu skomunikowaniu kompleksu ciągiem pieszorowerowym z ul. Ełcką.

HADES

Przedsięwzięcie polega na stworzeniu miejsca rekreacyjnego, gdzie mieszkańcy będą spędzać czas wolny na terenach obejmujących obszar wokół Klubu „Hades” w Grajewie. Ten obiekt i sąsiadujący z nim park to ważny punkt na mapie kulturowej i historycznej Grajewa. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się uporządkowanie terenu i utworzenie: miejsca do koncertowania i spektakli na otwartym powietrzu (amfiteatr lub scena plenerowa z niewielkim zapleczem), miejsc do spacerów, wyprowadzania psów, otwartych wiat, punktów do piknikowych spotkań mieszkańców, skateparku, parku linowego, punktów obserwacji przyrody. Planuje się zaprojektowanie infrastruktury rekreacji, sportu i wypoczynku z zachowaniem przyrodniczych, widokowych i krajobrazowych walorów terenu.

STRZELNICA

Ponieważ w ostatnich latach Grajewo niezwykle dynamicznie rozwija się właśnie we wschodniej części, gdzie wciąż rozrasta się zarówno jednorodzinna, jak i wielorodzinna zabudowa, projekt przestrzeni publicznej uwzględnia powstanie zielonej enklawy dla mieszkańców Grajewa oraz utworzenie miejsca atrakcyjnego dla turystów.

Teren strzelnicy ma więc zostać przekształcony w nowoczesną i proekologiczną przestrzeń miejską. Miejsce to będzie zaprojektowane z dużym udziałem zieleni, stwarzającej możliwość zabawy oraz wypoczynku i integracji dla dzieci, dorosłych, w tym seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Ideą zagospodarowania terenu jest wykorzystanie i adaptacja istniejących powojskowych wałów strzelniczych i wkomponowanie nowopowstających obiektów w istniejące ukształtowanie, zachowanie charakteru ukształtowania terenu np. dzięki zastosowaniu zielonych ścian i dachów. Powstaną tu: boiska i pola do gier, miejsca do spacerów, wyprowadzania psów, otwarte wiaty do piknikowych spotkań mieszkańców, nowe nasadzenia, drobna zabudowa obsługująca teren (szatnie, szalety itp.), place utwardzone, ciągi komunikacyjne, dojścia, dojazdy i parkingi, ścieżki rowerowe wraz z oświetleniem terenu.

Warto podkreślić, że Miasto Grajewo zakłada jednak, że ostateczny kształt wspomnianych terenów, zakres przyjętych rozwiązań, zostanie ustalony podczas pracy projektanta i wspólnych konsultacji z mieszkańcami. Społeczność lokalna współdecyduje, w jaki sposób zostaną spełnione jej oczekiwania. Pozwoli to na wytworzenie wśród mieszkańców nawyków i umiejętności współdziałania dla dobra wspólnego.

Ponadto Plan obejmuje np. wyremontowanie lokalu po aptece na Placu Niepodległości, gdzie w przyszłości będą realizowane działania aktywizujące mieszkańców w postaci oferty atrakcyjnego spędzania czasu w różnych wymiarach: kultura, sport, wychowanie, przedsiębiorczość. Plan uwzględnia również pakiet działań skierowany do seniorów. Ponadto, dzięki realizacji projektu, budynek Urzędu Miasta Grajewo zostanie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. „Plan rozwoju instytucjonalnego (…)” zakłada natomiast włączenie mieszkańców w sprawy Grajewa i zaangażowanie ich w rozwój naszego miasta.

Przypomnijmy, że zarys projektu pn. „Grajewo – miasto efektywnie zarządzane i przyjazne mieszkańcom”, złożony przez Miasto Grajewo w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej w lipcu 2019 roku w ramach I etapu konkursu, zajął wysokie siódme miejsce spośród aż 212 zarysów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej. Teraz ocena wniosku potrwa około pół roku. Na przełomie marca i kwietnia powinna zostać podjęta decyzja. Wyłonionych zostanie tylko 15 miast, które otrzymają dofinansowanie. Liczymy, że Grajewo znajdzie się wśród nich.

UM Grajewo

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

fourteen − one =