RN
TwitterFacebook

Konkurs Fotograficzny „Zielona energia jest wśród nas”

Wygraj iPhone Xs firmy Apple!!!

Radio Nadzieja zaprasza na Konkurs Fotograficzny

„Zielona energia jest wśród nas”

Zrób ciekawe zdjęcie telefonem komórkowym dotyczące hasła konkursu

i wyślij na adres konkursfoto@radionadzieja.pl 

Zdjęcia prosimy przysyłać od 2 do 21 września.

Zwycięzca konkursu otrzyma w nagrodę iPhone Xs firmy Apple.

Organizator: Radio Nadzieja  Sponsor Konkursu: Firma EuroVolt Sp. z o. o. Patronat: Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

Zielona energia jest wśród nas”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Zielona energia jest wśród nas” zwanego dalej Konkursem jest Diecezjalne Radio Nadzieja, które jest członkiem grupy medialnej CEM SpesMediaGroup z siedzibą w Łomży, przy ul. Sadowej 3, 18-400 Łomża.

 2. Koordynatorem konkursu z ramienia Organizatora jest Elżbieta Kosakowska, Specjalista ds. marketingu i promocji CEM SpesMediaGroup, tel. 509 281 183 , e-mail: e.kosakowska@spesmedia.pl

 3. Konkurs będzie trwał od 2.09.2020 r. do 21.09.2020 r.

 4. Konkurs Fotograficzny „Zielona energia jest wśród nas” związany jest
  z promocją energii odnawialnej.

 5. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych, pełnoletnich, mających pełną zdolność do czynności prawnych, spełniających wymagania nałożone niniejszym Regulaminem.

 6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora i Partnerów oraz członkowie ich najbliższej rodziny.

 7. Uczestnikiem Konkursu jest każda osoba, która prześle przynajmniej jedno zdjęcie.

 8. Uczestnik Konkursu niniejszym zezwala na publiczne ujawnienie jego imienia i nazwiska na antenie Radia Nadzieja 103,6 fm, na stronie internetowej www.wzasiegu.pl oraz na Facebooku: facebook/radionadzieja/ podczas jego ewentualnego uczestnictwa w zabawie o nagrodę Konkursu.

 9. Komunikaty i informacje na temat Konkursu emitowane będą na antenie Radia Nadzieja, publikowane na stronie www.wzasiegu.pl oraz na Facebooku: facebook/radionadzieja/

  II. ZASADY KONKURSU

  1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej pod wskazany przez Organizatora adres (konkursfoto@radionadzieja.pl) zdjęć spełniających wymagania Konkursu.

  2. Zdjęcia nadsyłane na Konkurs muszą być wykonane telefonem komórkowym, mogą przedstawiać dowolne miejsca, obiekty, sytuacje związane z tematem Konkursu. Zdjęcia nie mogą naruszać dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego oraz praw i dóbr osób trzecich.

  3. Zdjęcia, które nie spełnią wymogów, wskazanych w pkt. 2 nie wezmą udziału w Konkursie.

  4. Każdy uczestnik Konkursu może nadesłać maksymalnie 1 zdjęcie.

  5. Przyjmowanie zdjęć rozpoczyna się od 2 września 2020 r., ostatnie zdjęcia przyjmowane będą 21 września 2020 r. do godz. 24.00. Zdjęcia nadesłane po tym terminie nie będą brały udziału w Konkursie. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie zwycięzcy nagrody głównej nastąpi 30 września 2020 r.

  6. Zdjęcia należy przesyłać drogą elektroniczną na adres konkursfoto@radionadzieja.pl wg wzoru:

  a) w temacie: KONKURS FOTO

  b) w treści: tytuł zdjęcia – propozycja autora, opis sfotografowanego miejsca, obiektu, sytuacji; imię i nazwisko autora, telefon kontaktowy, e:mail oraz oświadczenie uczestnika Konkursu potwierdzające jego prawa autorskie do nadesłanych fotografii. Treść oświadczenia:

  Oświadczam, że przesłane przeze mnie zdjęcia nie naruszają dóbr i praw osób trzecich, że posiadam pełnię praw autorskich do nadesłanych fotografii i przenoszę je na Organizatora w zakresie niezbędnym do ich publikacji i/lub innego rozpowszechniania oraz oświadczam, że przenoszę nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do nadesłanych zdjęć na rzecz Organizatora na następujących polach eksploatacji: zwielokrotnianie, wykorzystywanie techniką drukarską i cyfrową, wystawianie, udostępnianie na stronach internetowych oraz na radiowym Facebooku, we wszystkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu – imię i nazwisko”. Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych do celów związanych z promocją Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz.833 z późn. zm.) Zgłoszenia bez wyżej wymienionych elementów oraz bez imienia i nazwiska tylko np. z pseudonimem lub z niepełnymi danymi nie będą brały udziału w Konkursie.

  7. Zdjęcia nadesłane w załączniku poczty elektronicznej powinny być w rozdzielczości min. 3200×2400 (Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany rozdzielczości zdjęcia opublikowanego na stronie internetowej).

  8. Zdjęcie powinno być wykonane na terytorium Diecezji Łomżyńskiej.

  9. Organizator nie uwzględnia zdjęć nadesłanych na inne adresy e:mailowe, ani też nie odsyła nadesłanych fotografii.

  10. Na prośbę autora zdjęcie może być wycofane z dalszego udziału w Konkursie.

  III. PRZEBIEG KONKURSU

  1. Fotografie spełniające wszystkie wymagania Konkursu będą w miarę możliwości na bieżąco publikowane na stronie internetowej www.wzasiegu.pl wraz z informacją o autorze.

  2. Spośród nadesłanych zdjęć 30 września 2020 r. wyłoniony zostanie jeden zwycięzca konkursu „Zielona energia jest wśród nas”.

  3. Jego autor otrzyma Nagrodę Główną, której sponsorem jest Firma EuroVolt Sp. z o.o.

  4. Informacja, które zdjęcie wygrało zostanie podana na antenie Radia Nadzieja dnia 30.09.2020 r.

  5. Wyboru zwycięskiego zdjęcia dokona 3-osobowa komisja złożona
  z przedstawicieli trzech instytucji: Firmy EuroVolt Sp. z o.o., Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży oraz Centrum Edukacji Medialnej SpesMediaGroup.

  6. Procedura wyłaniania Laureata jest protokołowana po jej zakończeniu.

7. Nazwisko zwycięzcy Konkursu zostanie ogłoszone na antenie Radia Nadzieja oraz opublikowane na stronie internetowej www.wzasiegu.pl i na Facebooku: facebook/radionadzieja/.

8. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

IV. NAGRODY, WARUNKI ICH ODBIORU

1. Fundatorem nagrody w Konkursie jest Partner Biznesowy Organizatora.

2. Nagrodą w Konkursie Fotograficznym „Zielona energia jest wśród nas” jest smartfon wydany przez Apple Inc. – iPhone XS 64 GB.

3. Organizator nie dopuszcza możliwości zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny.

4. Za odprowadzenie podatku z tytułu uzyskania nagrody w konkursie do Urzędu Skarbowego odpowiada Zwycięzca Konkursu.

5. Po odbiór nagrody Laureat Konkursu zgłosi się na miejsce ustalone
i wskazane przez „Organizatora” lub partnerów biznesowych konkursu. Odbiór wygranej nagrody jest możliwy po uregulowaniu podatku PIT od nagród
w konkursach we właściwym Urzędzie Skarbowym. Odbiór nagrody odbywa się na koszt Laureata.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, a także zawieszenia organizacji Konkursu.

2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.wzasiegu.pl.

3. Dokonując zgłoszenia do Konkursu, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom.

4. Organizatorzy mają prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) Uczestnika, w stosunku, do którego podjęli uzasadnione podejrzenie o działalności sprzecznej z niniejszym Regulaminem.

5. Niedostosowanie się do punktów zawartych w niniejszym Regulaminie lub niewłaściwe podanie danych osobowych, pozbawia możliwości uczestnictwa w Konkursie oraz powoduje unieważnienie osiągniętych wyników.

6. Zmiany do Regulaminu będą wprowadzane w formie aneksów i będą obowiązywać od momentu umieszczenia Regulaminu w zmienionej formie na stronie www.wzasiegu.pl

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

VI. WYKORZYSTANIE ZDJĘĆ I

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Zdjęcia stają się własnością Organizatora, który ma prawo do nieodpłatnego wykorzystywania ich na wybranych przez siebie polach eksploatacji
w nieograniczonym zakresie.

2. Biorący udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.

3. Organizator informuje, że dane osobowe uczestników przetwarzane będą na potrzeby organizacji i przeprowadzenia konkursu, zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanego „RODO”.

4. Administratorem danych osobowych jest Centrum Edukacji Medialnej SpesMediaGroup, ul. Sadowa 3, 18-400 Łomża.

5. Uczestnicy Konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię i nazwisko, adres e-mail, wizerunek) dla potrzeb przeprowadzenia i promocji Konkursu.

6. Dane osobowe, będą przetwarzane przez Administratora w celach: promocyjnych i informacyjnych oraz dokumentacyjnych związanych
z realizacją Konkursu i wyłonieniem zwycięzcy (art. 6 ust.1 lit. a RODO) – wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na organizatorze, np. dotyczącego przechowywania i archiwizacji dokumentów zawierających te dane (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

7. Do zakończenia Konkursu Uczestnik może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres: e-mail: konkursfoto@radionadzieja.pl wiadomość
o temacie „Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych”, w treści wiadomości należy podać nazwę Konkursu, imię i nazwisko oraz adres email, z którego prowadzona była komunikacja z Organizatorem. Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek nagrody, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora.

8. Dane osobowe osób uczestniczących w Konkursie będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone, a także dla celów archiwizacyjnych przez okres nie dłuższy niż wskazany w odnośnych przepisach prawa krajowego.

9. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Podanie danych osobowych przez Uczestników Konkursu jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest wymagane do udziału w Konkursie.

11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *