RN
TwitterFacebook

Podlaskie. Projekt budżetu województwa podlaskiego na 2020 rok. Sprawdziliśmy, co w nim jest

Inwestycje drogowe, zakup samochodu elektrycznego i organizacja drugiego koncertu „Disco pod gwiazdami” – to tylko część planowanych działań, które wpisane zostały do projektu budżetu województwa podlaskiego na 2020 rok. Dzisiaj (25.11.) podczas XV sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego odbędzie się pierwsze czytanie.

Zaplanowane dochody województwa mają wynieść ponad 725,6 mln złotych, a wydatki ponad 851,2 mln złotych. Deficyt, który ma wynieść ponad 125,6 mln złotych, powinien zostać pokryty z kredytów (planowana kwota to 80 mln zł), wolnych środków oraz przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu województwa określonych w odrębnych ustawach. W projekcie zapisana jest też rezerwa w wysokości ponad 13,2 mln złotych. 

Na inwestycje drogowe ma zostać przeznaczone prawie 370 milionów złotych. Wśród zgłoszonych projektów jest m.in.:

  • Roszki Wodźki – Wysokie Mazowieckie – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 – etap I: Potrzeba polepszenia wewnętrznej dostępności komunikacyjnej regionu oraz poprawy standardu i jakości powiązań transportowych między stolicą województwa, aglomeracją białostocką i powiatem wysokomazowieckim. Realizacja I etapu inwestycji – na ten cel zapisano ponad 30 mln złotych.
  • Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę obwodnicy m. Sokoły w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678: Konieczność zabezpieczenia środków finansowych na opłacenie planowanej do zlecenia jeszcze w roku 2019 dokumentacji projektowej – na ten cel zapisano 345 tys. złotych
  • Badania geotechniczne podłoża gruntowego dróg wojewódzkich Nr 677 na odc. granica województwa – Śniadowo, Nr 651 na odc. Szypliszki – Sejny i Nr 653 na odc. Sejny – Poćkuny: Konieczność wykonania badań geotechnicznych w celu rozpoznania warunków gruntowowodnych pod przewidziane do przebudowy drogi, planowane do realizacji przy finansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych – na ten cel zapisano 800 tys. złotych
  • Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ronda w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 w Kolnie: Potrzeba opracowania dokumentacji projektowej na budowę ronda, w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie współfinansowane przez Miasto Kolno zgodnie z umową dotacyjną z dnia 5 listopada 2019 r. – na ten cel zapisano – 80 tys. złotych.
  • Ciechanowiec – Ostrożany – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690: Zadanie realizowane przy dofinansowaniu z budżetu UE w ramach RPOWP na lata 2014- 2020 (projekt WND-RPPD.04.01.01-20-0002/16); konieczność zagwarantowania środków na zakończenie robót zgodnie z planowanymi harmonogramami finansowymi. Planowane zakończenie zadania w 2020 r. – na ten cel zapisano ponad 47,3 mln złotych.

W przyszłym roku do Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży ma trafić ponad 1,7 mln złotych, a do Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu ponad 1,4 mln złotych dotacji celowej oraz ponad, 5,7 mln złotych dotacji podmiotowej. W przypadku muzeum planuje się następujące wydatki inwestycyjne:

  • 1.200.000 zł – wkład własny do programu dofinansowanego z MKiDN – zadanie „Budowa zaplecza magazynowo-konserwatorskiego – moduł 3”.
  • 244.836 – do programu RPO WP – projekt „Termomodernizacja obiektów Muzeum Rolnictwa”

Z ciekawostek, władze województwa chcą w przyszłym roku zakupić jeden elektryczny samochód, na co w projekcie zapisane jest 165 tys. złotych. 

Sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego rozpocznie się o godz. 16. Transmisję z obrad można obejrzeć poprzez stronę wrotapodlasia.pl.

pg

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *