RN
TwitterFacebook

Wydatki w budżecie województwa podlaskiego większe o 48 mln, dochody o 26 mln zł

W poniedziałek, 21 stycznia br. odbyła się V sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego. Obrady rozpoczęły się od uczczenia minutą ciszy pamięci zmarłego tragicznie prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Sejmik przyjął też przez aklamację stanowisko w sprawie potępienia szerzącej się w przestrzeni publicznej przemocy, agresji i mowy nienawiści. Dalszą część debaty zdominowała dyskusja nad autopoprawkami Zarządu Województwa do budżetu na 2019 rok – V sesja to sesja budżetowa. Radni uchwalili budżet województwa wraz z autopoprawkami Zarządu.

Zanim rozpoczęła się debata budżetowa, do proponowanego porządku obrad wprowadzono cztery dodatkowe punkty.

4a – rozpatrzenie projektu uchwały o powołaniu przedstawicieli sejmiku województwa podlaskiego do działającej przy marszałku województwa Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

4b – rozpatrzenie uchwały o wyborze kandydata do Społecznej Rady Doradztwa Rolniczego działającej przy Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

4b – przyjęcie stanowiska sejmiku województwa w sprawie przeciwdziałania mowie nienawiści  i przemocy.

4d – projekt uchwały w sprawie występowania mieszkańców województwa podlaskiego z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.

Radny Paweł Wnukowski na przedstawicieli sejmiku województwa do Podlaskiej Radzie  Działalności Pożytku Publicznego zaproponował Aleksandrę Szczudło i Sebastiana Łukaszewicza, natomiast Maciej Żywno zgłosił kandydaturę Igora Łukaszuka. Aleksandra Szczudło zrezygnowała z kandydowania, a Sejmik podjął uchwałę o powołaniu na członków Rady Sebastiana Łukaszewicza i  Igora Łukaszuka.

Radni wybrali również kandydata na członka Społecznej Rady Doradztwa Rolniczego działającej przy ODR w Szepietowie.  Tu było też dwóch kandydatów- Jadwiga Zabielska z klubu radnych PiS i Jerzy Leszczyński zgłoszony przez PSL.
Większość głosów zdobyła Jadwiga Zabielska.

Podczas tej sesji nie mogło zabraknąć nawiązania do tragicznego zdarzenia w Gdańsku. Przypomnijmy! W niedzielę, 13 stycznia, podczas finału WOŚP śmiertelnie ugodzony nożem został prezydent stolicy województwa pomorskiego Paweł Adamowicz. To wydarzenie wstrząsnęło całym krajem.  Radni rozpoczęli Sesję minutą ciszy ku pamięci Pawła Adamowicza. Przyjęli również   Stanowisko w sprawie przeciwdziałania mowie nienawiści  i przemocy. Dokument został przyjęty przez aklamację. Jak podkreślali radni, to stanowisko, choć  sprowokowane tragicznym  wydarzeniem w Gdańsku, jest protestem przeciw rozrastającej się agresji i przemocy w przestrzeni publicznej wobec wszystkich jej ofiar  –  a takie są po każdej stronie politycznej sceny.

STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO w sprawie potępienia szerzącej się w przestrzeni publicznej przemocy, agresji i mowy nienawiści

My, Radni Sejmiku Województwa Podlaskiego, kategorycznie sprzeciwiamy się wszelkim aktom terroru, dla których nie ma żadnego usprawiedliwienia. Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec agresji, szerzącej się mowie nienawiści w przestrzeni publicznej oraz przemocy, które nie mieszczą się w standardach demokracji i norm społecznych.

Szerzenie treści jednoznacznie negatywnych, dzielenie Polaków, tolerowanie nazizmu, komunizmu, antysemityzmu, ksenofobii i wrogości wobec wartości chrześcijańskich prowadzą nieuchronnie do unicestwienia wartości humanistycznych. Obowiązkiem każdego człowieka jest przeciwstawianie się złu. Brak tolerancji i nienawiść niszczą życie społeczne.

Województwo Podlaskie jest zróżnicowane kulturowo, narodowościowo i religijnie. Stanowi to niewątpliwy atut, ale także zobowiązanie do pielęgnowania postaw solidarności, tolerancji, akceptacji i otwartości na innego człowieka.

Jako samorządowcy szczebla regionalnego apelujemy do zwaśnionych osób, stron i ugrupowań o wzajemne zrozumienie, życzliwość oraz szacunek.

Radni podjęli też uchwałę w sprawie występowania mieszkańców województwa podlaskiego z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. Zgodnie z przyjętym dokumentem, mieszkańcy województwa mogą występować do Sejmiku z  obywatelskimi projektami uchwał. Aby projekt  był procedowany podpisać się pod nim musi min. tysiąc osób – mieszkańców podlaskiego. Jak podkreślał marszałek Artur Kosicki, uchwała daje mieszkańcom regionu większe możliwości na realizację swoich pomysłów. Oczywiście, projekty obywatelskie będą poddawane standardowej procedurze. Decyzję o tym czy będą realizowane podejmie sejmik.

Jednym z głównych punktów pierwszej w nowym roku sesji  było drugie czytanie i debata nad projektem budżetu województwa na 2019 r. Zarząd wniósł autopoprawki do planu finansowego przygotowanego jeszcze przez poprzednich włodarzy województwa. Zmiany są znaczne. Wydatki zaplanowane w tegorocznym budżecie Województwa Podlaskiego mają wzrosnąć o 48 mln. zł. Według przygotowanej przez Zarząd autopoprawki te pieniądze trafią przede wszystkim na: kulturę, zabytki, ochronę zdrowia, drogi i bezpieczeństwo (czyli Ochotnicze Straże Pożarne). Dochody budżetu zwiększą się z 709 mln proponowanych przez Zarząd PSL-PO do ponad 735 mln., zaś wydatki wzrosną do 872 mln. zł  z planowanych 824 mln.

W projekcie ujęto m.in. budowę drogi Roszki-Wodźki – Łapy – na ten cel w br. zapisano 23 mln. zł. Ponad 2 mln. zaplanowano na remonty dróg. W tegorocznym budżecie nie będzie pieniędzy na przebudowę ul. Raginisa w Białymstoku. Jak podkreślał marszałek Kosicki, to nie oznacza, że samorząd rezygnuje z tej inwestycji, a jedynie przesuwa ją na przyszły rok. Zarząd zaproponował zwiększenie o 6 mln zł rezerwy ogólnej. Te środki, jak wyjaśniał marszałek Artur Kosicki, są potrzebne m.in. na wkłady własne w działaniach podejmowanych przy udziale środków centralnych. – Jednym z naszych celów jest wspólne finansowanie wraz z rządem wielu projektów na rzecz regionu. Na to potrzebne są wkłady własne i jako poważni partnerzy musimy te pieniądze mieć.

Więcej o zmianach w projekcie budżetu: Autopoprawki Zarządu Województwa do budżetu na 2019 rok.

Dyskusję wzbudził brak w tegorocznym budżecie środków na budowę drogi Lipsk-granica państwa. Jak mówił radny Bogdan Dyjuk, ta inwestycja jest ważna i dla mieszkańców powiatu augustowskiego, ale też ze względu na realizację w ramach programu trans granicznego Polska- Białoruś. W odpowiedzi wicemarszałek Marek Olbryś poinformował, że pod koniec stycznia odbędzie się spotkanie z partnerami białoruskimi właśnie na temat tej inwestycji. – Wiemy, że potrzeby drogowe w regionie są ogromne, ale podjęcie w tej chwili tego zadania jest niemożliwe. Szukamy rozwiązania – dodał marszałek Kosicki.

Do proponowanego planu finansowego zgłoszono pięć poprawek. Przyjęto jedną, ale za to jednogłośnie – radny Sebastian Łukaszewicz wniósł o zmniejszenie rezerwy celowej o 200 tys. zł i tym samym zwiększenie środków na konkursy w sferze kultury dla organizacji pozarządowych. Dwie poprawki zgłoszone przez Igora Łukaszuka, dotyczące budowy i przygotowania ścieżek rowerowych na trasie Bielsk Podlaski-Hołody nie zostały przyjęte w tegorocznym budżecie. Również wniosek Stefana Krajewskiego o przesunięcie 10 mln zł ze środków przeznaczonych na budowę drogi Rożki-Wodźki – Łapy  na drogę Łomża–Śniadowo. Radny Jacek Piorunek wnioskował o zmniejszenie rezerwy o 4 mln zł. i przeniesienie tych środków na remont drogi Konopki Młode – Śniadowo. Jednak po zapewnieniu wicemarszałka Marka Olbrysia, że ta inwestycja będzie realizowana ze środków Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, wniosek wycofał.

Ostatnim etapem debaty budżetowej były wystąpienia prezentujące stanowiska klubów radnych wobec proponowanego planu finansowego. Przewodniczący klubu PSL Stefan Krajewski poinformował, że radni z jego ugrupowania są zaniepokojeni wyłączeniem z budżetu drogi Lipsk – granica państwa. Dlatego PSL wstrzymał się nad głosowaniem uchwały budżetowej. Natomiast prezentujący stanowisko KO Maciej Żywno zaznaczył, że jego klub pozytywnie przyjął zwiększenie środków na kulturę, ochronę zdrowia i inwestycje drogowe, a także na poważne wsparcie dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Natomiast jako złą decyzję uznał m.in. usunięcie z tegorocznego budżetu takich inwestycji jak ul. Raginisa czy budowę ścieżek rowerowych na trasie Bielsk Podlaski – Hołody.

Marszałek Artur Kosicki w ostatnim słowie przed głosowaniem, podkreślił, że celem proponowanego budżetu jest realizacja tych potrzeb i zadań, których wykonanie jest realne w najbliższej przyszłości. Zaznaczył, że obecny zarząd zamierza rozwijać region w obszarze kultury, ochrony zdrowia, inwestycji i bezpieczeństwa. – Naszym celem jest to, aby województwo podlaskie znalazło się w krajowej czołówce. I ten plan będziemy realizować

Uchwała budżetowa na 2019 r. została podjęta – za przyjęciem było 15 radnych, 11 wstrzymało się, dwa głosy były przeciwne.

ak/wrotapodlasia.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *