RN
TwitterFacebook

Budżet Łomży na ponad 300 mln złotych

Znamy już projekt budżetu miasta Łomża na 2017 rok. Planowane dochody mają wynieść ponad 343 mln zł, zaś wydatki mają osiągnąć poziom prawie 360 mln zł. – Działania zaplanowane w przyszłorocznym budżecie są realizacją Założeń Polityki Społeczno – Gospodarczej Miasta Łomża na rok 2017 oraz Programu Rozwoju Miasta Łomża do roku 2020+, zmierzającego do podnoszenia funkcji subregionalnej i ponadregionalnej Łomży w województwie oraz tworzeniu warunków dalszego rozwoju Miasta Łomża – podkreśla Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.

Pracę nad budżetem na rok 2017 rozpoczęły się od diagnozy potrzeb. – Opracowano karty zadań, na których wydziały i jednostki podległe Urzędu Miejskiego zgłaszały zadania inwestycyjne do założeń Polityki Społeczno – Gospodarczej Miasta, a docelowo do Budżetu Miasta Łomża na rok 2017. W ramach diagnozy potrzeb wpłynęło ponad 200 propozycji zadań na łączną sumę przekraczającą 190 mln zł. Zgłoszenia placówek edukacyjnych przekroczyły sumę 55 mln zł. Na tej podstawie zaplanowaliśmy budżet inwestycyjny na rok 2017 r. Jest on równowagą pomiędzy możliwościami finansowymi miasta, a potrzebami zdiagnozowanymi w kartach – opisuje prezydent Mariusz Chrzanowski zaznaczając, że ze względu na bardzo dużą różnorodność i zakres zgłaszanych potrzeb był to wybór spośród najbardziej pilnych i koniecznych do realizacji zadań inwestycyjnych 2017 w roku.

Dochody budżetowe
W 2017 roku planowane dochody Miasta mają osiągnąć kwotę 343.543.919 zł, w tym:
– dochody bieżące 299.095.167 zł
– dochody majątkowe 44.448.752 zł
W 2017 r. planowane dochody ogółem są wyższe od tegorocznych o 23.365.954 zł, z tym, że dochody bieżące będą niższe o 1.475.204 zł, zaś dochody majątkowe wyższe o 24.841.158 zł. – Na wzrost  dochodów majątkowych mają wpływ planowane do pozyskania zewnętrzne źródła finansowania inwestycji, takie jak środki budżetu UE, dotacje z budżetu państwa czy fundusze celowe – wyjaśnia prezydent Mariusz Chrzanowski.

Planowane dochody z tytułu subwencji to 85.995.505 zł (stanowi to 70,46% pokrycia wydatków oświatowych), z tytułu dotacji „przedszkolnej” – 3.213.876 zł (co zabezpiecza 2,63% wydatków oświatowych). Pozostałe środki na zabezpieczenie wydatków na potrzeby subwencjonowane i nieobjęte subwencją w związku z realizacją zadań oświatowych pokryte zostaną dochodami Miasta (32.849.243 zł) – 26,91%.

Wydatki budżetowe
Wydatki budżetu Miasta Łomży na 2017 rok planowane są na kwotę – 359.118.239 zł, w tym:
– wydatki bieżące – 284.804.060 zł,
– wydatki majątkowe – 74.314.179 zł.
Wydatki majątkowe stanowią 20,69 % ogółu wydatków, bieżące – 79,31%.
W 2017 r. planowane wydatki ogółem będą wyższe o 27.806.591 zł względem tegorocznych, z tym, że wydatki bieżące są wyższe o 10.354.539 zł, zaś wydatki majątkowe o 17.452.052 zł. – Wzrost wielkości budżetu spowodowany jest m.in. wyższą kwotą planowanych wydatków na zadania inwestycyjne, a także większą kwotą przyznanych dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, głownie dotacją na świadczenia wychowawcze „500+” – tłumaczy prezydent Mariusz Chrzanowski.

Włodarz miasta Łomży podkreśla, że planowany jest też wzrost środków na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji  stowarzyszeniom czy klubom sportowym: na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami o 33,33% więcej niż w 2016 roku, na zadania w sferze kultury o 66,67% więcej, zaś o 33,12% więcej niż w 2016 r. zaplanowano na dotacje celowe z budżetu na zadanie w zakresie kultury fizycznej. Dotacje przyznawane są w trybie pozakonkursowym na organizację ważnych zawodów i turniejów sportowych na terenie Łomży oraz udział zawodników łomżyńskich klubów w wysokiej randze zawodach i mistrzostwach (200.000zł). Zabezpieczono również środki na stypendia za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu oraz na nagrody „Łomżyński Laur Sportowy”. Na zadania w zakresie kultury fizycznej  zapisano 1.000.000 zł (wzrost o 11,1% w porównaniu do roku 2016) z przeznaczeniem na realizację programów sportowych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. Realizatorzy tych zadań  zostaną  wybrani  w  wyniku otwartego konkursu  ofert.

Planowany jest wzrost wydatków bieżących w stosunku do przewidywanego wykonania za 2016 r. o 10.354.539 zł, czyli 3,77 %. Największy wzrost wydatków w wartościach bezwzględnych, czyli o 6.697.234 zł, przewiduje się w działach związanych z pomocą społeczną i wsparciem rodzin. Wiąże się to ze zwiększeniem przyznanych środków na realizację zadań zleconych. Znaczący wzrost wydatków planowany jest także w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” ze względu na wzrost kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wzrost wydatków na obsługę długu o 17,61% związany jest m.in. z planowanym zaciągnięciem kredytu w kwocie 25.000.000 zł. – Wierzę, że ten kredyt będzie mniejszy, podobnie jak to miało miejsce w tym roku, gdzie dzięki podjęciu odpowiednich działań zamiast planowanych 21 mln zł kredytu zaciągniemy tylko 9,99 mln zł – mówi prezydent Mariusz Chrzanowski.

Zabezpieczono wyższe środki na sport. Z kolei spadek wydatków bieżących w działach dotyczących oświaty spowodowany jest mniejszą liczbą uczniów, a tym samym oddziałów klasowych w poszczególnych szkołach. Wydatki bieżące zaplanowane na realizację zadań oświatowych w dziale 801 wyniosły 110.949.503 zł (91.319.817 zł – szkoły samorządowe, 19.629.632 zł – szkoły prowadzone przez inne organy niż JST), zaś w dziale 854 ukształtowały się na poziomie 11.109.121 zł (9.459.784 zł – szkoły i placówki samorządowe, 1.649.337 zł – placówki niesamorządowe).

Planowany budżet wydatków majątkowych na 2017 rok kładzie nacisk głównie na inwestycje drogowe – 48,39% wydatków majątkowych, inwestycje w gospodarkę nieruchomościami – 15,74%, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 14,5%. – W wydatkach majątkowych priorytet stanowią zadania realizowane z udziałem środków zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej – zaznacza prezydent Mariusz Chrzanowski. Udział środków zewnętrznych wynosi 48,48 % ogółu wydatków majątkowych (36.028.752 zł). Kolejnymi źródłami finansowania są:  kredyt w kwocie 15.574.320 zł (20,96%) oraz dochody własne 22.711.107 zł (30,56%).

Rozchody budżetu związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek określono na podstawie aktualnych harmonogramów spłaty. W 2017 r. planowane rozchody wyniosą 9.425.680 zł.

Dług będzie kształtował się na poziomie 38,94 % planowanych dochodów ogółem w 2017 r. i wyniesie 133.777.921,97 zł. W kolejnych latach ma następować spadek zadłużenia, przy zakładanej całkowitej spłacie zobowiązań do końca 2030 r. Deficyt planowany na 2017 r. zamknie się kwotą 15.574.320 zł.

To, co najbardziej interesuje mieszkańców, to inwestycje, jakie mają być realizowane w przyszłym roku. Poniżej prezentujemy pełne zestawienie planu inwestycji na 2017 rok, znajdujących się w projekcie przyszłorocznego budżetu miasta.

UM Łomża

Opis projektu planu inwestycji na 2017 rok

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa

 

2017

1

2

3

4

5

6

600

Transport i Łączność  

35 963 270,00

60004

Lokalny transport zbiorowy  

1 089 770,00

1

Budowa centrum przesiadkowo – komunikacyjnego Zadanie dotyczy budowy centrum komunikacyjnego z nowoczesną infrastrukturą łączącą funkcję publiczną i komercyjną. Zadanie będzie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj. Do końca II kwartału 2017 zostanie przygotowana dokumentacja w zakresie programu funkcjonalno – użytkowego w oparciu o istniejącą dokumentację PPP i zostanie ogłoszony przetarg. Planowane podpisanie umowy III kwartał 2017 r. Termin realizacji  III kwartał 2017 r. – do ok. 30%  zakresu inwestycji, pozostałe 70% w latach 2018-2019. Rozpatrywana jest możliwość pozyskania środków na realizację zadania ze sprzedaży części gruntów.

300 000,00

2

Instalacja fotowoltaiczna na budynku myjni autobusowej w MPK Zdanie dotyczy wykonania instalacji fotowoltaicznej  w celu pozyskiwania energii elektrycznej z energii słonecznej i obniżenia kosztów. Realizacja pod warunkiem dofinansowania ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w wysokości do 85%.

379 770,00

3

Zakup i ustawienie paneli fotowoltaicznych z funkcją hali namiotowej do garażowania autobusów Inwestycja pozwoli na zmniejszenie kosztów eksploatacji  oraz poprawi funkcjonowanie transportu publicznego w Łomży. W okresie zimowym wydatnie poprawi gotowość techniczną autobusów, utrzymanie czystości i w efekcie zwiększenia jakości przewozów. Działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej,  zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska  zmniejszenie CO2. Inwestycja realizuje zadania ujęte w: Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Łomża i Planie zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego Łomży na lata 2014 -2022. Realizacja pod warunkiem dofinansowania ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w wysokości do 85%.

410 000,00

60011

Drogi krajowe  

14 934 134,00

4

Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE Przygotowanie zadań inwestycyjnych, w tym opracowanie dokumentacji technicznej m.in. na przebudowę Wojska Polskiego (opracowana zostanie do końca października 2017 r.). Przygotowanie dokumentacji do wniosków o dofinansowanie w latach kolejnych.

210 000,00

5

Przebudowa układu komunikacyjnego Łomży w ciągu drogi krajowej nr 63 Przebudowa trzech odcinków drogi krajowej nr 63: dwa odcinki ul. Sikorskiego  odcinek 1 i 2 i ul. Szosa Zambrowska – od Ronda Lutosławskiego do ul. Ks. Anny, o łącznej długości 1,49 km. Wniosek złożony 28.04.2016 do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, wnioskowane dofinansowanie 16 mln 833 tys. zł na lata 2016-2017. Szacunkowa wartość zadania podana w oparciu o istniejącą dokumentację techniczną. Wyłonienie wykonawcy robót do końca 2016 r. Termin zakończenia realizacji zadania przewidziany jest na koniec listopada 2017 r. Z uwagi na możliwość dofinansowania termin zarówno otwarcia ofert jak i wykonania może ulec zmianie.

14 724 134,00

60015

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu  

8 592 387,00

6

Przebudowa ul. Aleja Piłsudskiego Przebudowa na odcinku około 360 metrów od skrzyżowania z ul. Kazańską do zjazdu do szpitala i skrzyżowanie z Kazańską, z umożliwieniem pełnej wymiany ruchu we wszystkich relacjach kierunkowych. Skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną skoordynowaną z Rondem Solidarności oraz zjazdem do sklepu Kaufland. Skrzyżowanie z drogą wewnętrzną (zjazd do szpitala) i ciągiem pieszo-jezdnym do bloku Ks. Janusza 18  rozwiązanie typu małe rondo. Do połowy grudnia 2016 r. zostanie ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę zaplanowano do końca lipca 2017 r. Następnie do końca sierpnia ogłoszony zostanie przetarg na wyłonienie wykonawcy robót. Zakłada się zakończenie inwestycji do końca 2017 r.

581 000,00

7

Przebudowa parkingu przy ul. Aleja Piłsudskiego Obecnie w tym rejonie miasta występuje duży problem z parkowaniem pojazdów. Parking jest urządzony z parkowaniem  równolegle do osi jezdni. Zadanie przebudowy dotyczy poszerzenia parkingu co pozwoli na parkowanie pod kątem 45 lub 60 stopni do osi jezdni, zwiększając pojemność parkingu o około 25 miejsc postojowych. Do końca marca 2017 r. przygotowana zostanie niezbędna dokumentacja zezwalająca na wykonanie robót. Po czym ogłoszony zostanie przetarg na wyłonienie wykonawcy  i od maja 2017 r. do końca sierpnia 2017 r. roboty zostaną wykonane.

126 000,00

8

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2604B w Łomży (ulic: Szosa Zambrowska i Polowa) Zadanie dotyczy rozbudowy drogi powiatowej w Łomży: ulic  Szosa Zambrowska i Polowa na długości 1,16 km. Jezdnia: nawierzchnia z betonu asfaltowego, chodniki; ścieżki rowerowe i ciąg pieszo – rowerowy, skrzyżowania,  zatoki autobusowe i perony przystankowe; odwodnienie; ogrodzenia ochronne; wiaty przystankowe; parking, azyle dla pieszych. Złożny wniosek o dofinansowanie do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019, możliwość dofinansowania do wysokości 50%, maksymalnie 3 mln zł. Dokumentacja techniczna jest w trakcie opracowania – termin: do końca listopada 2016r. Planowane wyłonienie wykonawcy do końca kwietnia 2017 r.  Realizacja inwestycji potrwa do grudnia 2017 r.  Założony harmonogram może ulec zmianom wynikającym z uwarunkowań dofinansowania ze środków zewnętrznych.

7 575 387,00

9

Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE Przygotowanie zadań inwestycyjnych, w tym opracowanie dokumentacji technicznej pod inwestycje, w tym możliwe do współfinansowania z UE.

210 000,00

10

Realizacja Programu Rowerowego (drogi powiatowe) Wydatek dotyczy budowy nowej i przebudowy istniejącej infrastruktury rowerowej na drogach powiatowych Miasta Łomża. W 2016 r. został opracowany „Program Rowerowy 2016-2018”. W 2017 r. planowana jest jego częściowa realizacja. W ramach Programu przewiduje spięcie dróg rowerowych w całość (pętle) na terenie miasta. Program wskazuje zinwentaryzowany stan obecny, możliwości poprawy jakości i spójności infrastruktury. Uwzględnia także możliwość montażu stojaków do parkowania rowerów.  Opracowanie dokumentacji technicznej określającej szczegółowy zakres robót i koszty nastąpi w terminie do końca lipca 2017 r. Ścieżki rowerowe zakłada się wykonywać o nawierzchniach bitumicznych zaś ciągi rowerowo – piesze o nawierzchniach z kostki betonowej bezfazowej.

100 000,00

60016

Drogi publiczne gminne  

11 346 979,00

11

Rozbudowa ulicy Zawady Przedmieście  Zadanie dotyczy rozbudowy ulicy Zawady Przedmieście. Opracowana jest dokumentacja techniczna. Trwa uzyskanie decyzji ZRID – do końca lutego 2017 r. Zakres robót obejmuje odcinek ulicy dł. 746,54 m z jezdnią bitumiczną w przekroju ulicznym szer. 6,0 m, chodniki, zjazdy do posesji oraz przebudowę i budowę infrastruktury technicznej, w tym budowę kanalizacji deszczowej.

150 000,00

12

Rozbudowa i przebudowa sięgacza ul. Nowogrodzkiej Zadanie dotyczy przebudowy ulicy Nowogrodzkiej na odcinku 280 m i budowa nowej drogi 140 m. Przebudowy wymaga odwodnienie i oświetlenie  ulicy.  Rozbudowa i przebudowa poprawi warunki funkcjonowania firm stwarzając jednocześnie nowe połącznie do ul. Browarnej (zmniejszenie odległości przejazdu, skrócenie czasu przejazdu). Poprawi klimat akustyczny miasta, zmniejszenie poziomu emisji i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Uzsykanie decyzji ZRID do końca lutego 2017 r.  Wyłonienie wykonawcy robót do końca maja 2017 r. oraz relizacja zadania do końca października 2017 r.

1 000 000,00

13

Realizacja Programu Rowerowego (drogi gminne) Wydatek dotyczy budowy nowej i przebudowy istniejącej infrastruktury rowerowej na drogach gminnych Miasta Łomża. W 2016 r. został opracowany „Program Rowerowy 2016-2018”. W 2017 r. planowana jest jego częściowa realizacja. W ramach Programu przewiduje spięcie dróg rowerowych w całość (pętle) na terenie miasta. Program wskazuje zinwentaryzowany stan obecny, możliwości poprawy jakości i spójności infrastruktury. Uwzględnia także możliwość montażu stojaków do parkowania rowerów.  Opracowanie dokumentacji technicznej określającej szczegółowy zakres robót i koszty nastąpi w terminie do końca lipca 2017 r. Ścieżki rowerowe zakłada się wykonywać o nawierzchniach bitumicznych zaś ciągi rowerowo – piesze o nawierzchniach z kostki betonowej bezfazowej.

70 000,00

14

Rozbudowa ul. Ks. bp. Stanisława Kostki Łukomskiego  Realizacja  ulicy wg według planu zagospodarowania przestrzennego. Długość ulicy ok. 123 m, 35 miejsc parkingowych. Budowa ulicy jest ważna dla obsługi mieszkańców i osiedla Wschód. Ulica służy również mieszkańcom osiedla Mazowiecka jako dojście do kościoła. Obecny stan ulicy to płyty MON bez chodników. Zadanie dotyczy rozbudowy ulicy. Dokumentacja techniczna opracowana zostanie do końca listopada 2016 r. Następnie do końca lutego 2017 r. uzyskana zaostanie decyzja zezwalająca na realizację inwestycji. Do końca maja 2017 r. planuje się wyłonienie wykonawcy robót i w terminie do końca października 2017 r. wykonanie robót.

315 000,00

15

Budowa ulicy sięgacz Szosy Zambrowskiej do ul. Ks. Anny (ul.01.KD) – I odcinek do ul. Rycerskiej Realizacja zadania według planu zagospodarowania przestrzennego.  Długośc ulicy 352 m, 52 miejsca parkingowe. Budowa ulicy jest elementem kluczowym w celu otwarcia terenów do zainwestowania położonych pomiędzy Szosą Zambrowską, Ks. Anny i Sikorskiego. Realizacja będzie również miała wpływ na budownictwo wielorodzinne ze względu na ograniczone do tej pory możliwości realizacji takiej zabudowy w tym rejonie miasta oraz na część przyległych terenów, które przeznaczona są na ten cel. Opracowana jest dokumentację  techniczna; ZRID do końca 2016 r. Wyłonienie wykonawcy robót do końca kwietnia 2017 r. Możliwy termin realizacji zadania do końca 2017 r.

791 000,00

16

Budowa ul. Piaski Zadanie dotyczy budowy ulicy na długość około 1305 m. Zadanie polegać będzie na budowie: kanalizacji deszczowej, jezdni z kostki betonowej, obustronnych chodników z wjazdami na posesje, skrzyżowań z ulicami bocznymi, przebudowie oświetlenia ulicznego. Planowane ogłoszenie przetargu na IV kw. 2016 r. Całe zadanie zostanie zrealizowane w 2017 r.

1 715 000,00

17

Rozbudowa ul. Dmowskiego Długość rozbudowywanego odcinka ulicy ok 350 m.  Rozbudowa na odcinku ulic Dmowskiego od narożnika działki 22790/25 po śladzie istniejącej ulicy wzdłuż bloków, następnie tymczasową ulicą przez CP-4 do przebiegu ulicy KD. Odcinek D – Od CP-4 w śladzie wg. MPZP do skrzyżowania z ul. Kaktusową. Szerokość nawierzchni jezdni. 6,0m – pas ruchu (2×3,0m) Planowane są miejsca postojowe prostopadłe w rejonie bloków mieszkalnych,  chodniki z kostki betonowej nawierzchnia jezdni z kostki betonowej, min. KR2 – dostosowana do prognozowanego ruchu. Krawężniki betonowe, konstrukcja jezdni dostosowana do występujących warunków gruntowo-wodnych. Do końca listopada 2016 r. opracowana zostanie dokumentacja techniczna.  Następnie planuje się do końca marca 2017 r. uzyskać decyzję ZRID i do końca maja 2017 r. wyłonić wykonawcę robót. Planowane zakończenie zadania przewiduje się w 2018 r., w miarę możliwości finansowych możliwe zakończenie w 2017 r.

314 000,00

18

Przebudowa ul. Stacha Konwy Długość przebudowywanego odcinka ulicy ok 420m.  Szerokość nawierzchni jezdni min. 6,0m – pas ruchu (1×3,5m) dodatkowo zatoki postojowe po stronie bloków (1×2,5m). W rejonie bloków zaprojektowane będą zatoki postojowe skośne / prostopadłe. Ulica jednokierunkowa z wjazdem od ul. Nowogrodzkiej. Zaprojektowane będą obustronne chodniki do granicy pasa drogowego, ścieżka rowerowa po stronie szkoły i bursy. Konstrukcja jezdni dostosowana do występujących warunków gruntowo-wodnych, krawężniki betonowe, nawierzchnia ulicy bitumiczna, zatoki postojowe kostka betonowa. Ulica oznakowana jako strefa ograniczonej prędkości 30km/h. Zaprojektowane będą progi zwalniające, oświetlenie uliczne, kanalizacja deszczowa. Trwa opracowanie dokumentacji technicznej w tym konsultacje społeczne z mieszkańcami. Planowany termin dostarczenia dokumentacji 30.11.2016 r. W terminie do końca lutego 2017 r. planuje się uzyskanie niezbędnych pozwoleń na wykonanie robót  po czym wyłonienie wykonawcy w postępowaniu przetargowym. Planowane zakończenie zadania przewiduje się w 2018 r., w miarę możliwości finansowych możliwe zakończenie w 2017 r.

300 000,00

19

Rozbudowa ul. Śmiarowskiego Zadanie dotyczy rozbudowy odcinka ulicy Śmiarowskiego na długości ok. 170 m. Planowany zakres do realizacji: nawierzchnia jezdni, chodnik jednostronny. Zaplanowano nawierzchnię jezdni z kostki betonowej, nawierzchnia chodnika z kostki betonowej, krawężniki betonowe, oświetlenie uliczne, kanalizacja deszczowa. W trakcie opracowania jest dokumentacja techniczna. Odbyły się konsultacje społeczne i dokumentacja dostarczona zostanie do końca listopada 2016 r. Następnie do końca lutego 2017 r. uzyskana zostanie decyzja zezwalająca na realizację inwestycji. Do końca maja 2017 r. planuje się wyłonienie wykonawcy robót i w terminie do końca października 2017 r. wykonanie robót.

210 000,00

20

Budowa i przebudowa parkingów Zadanie dotyczy miedzy innymi: utwardzenia placu z wjazdem do budynku przy ul. Krótkiej 7; ulicy Śniadeckiego – zwiększenie  ilości miejsc parkingowych o około 23 stanowiska; ulicy Dwornej (za ZURT), parkingu przy Powiatowym Urzędzie Pracy (ul. Nowogrodzka). Do końca marca 2017 r. planuje się przygotowanie stosownych dokumentacji technicznych  i kosztorysowych dla planowanych parkingów, które ostatecznie określą zakresy robót.  Do końca maja 2017 r. wyłoniony zostanie wykonawca robót, który wykona je do końca września 2017 r.

660 000,00

21

Budowa i przebudowa chodników Remont wraz z przebudową ciągów pieszych i pieszo-jezdnych miedzy innymi na terenach przy budynkach przy ul. Rządowej 1,5,7  oraz  wymiany barierek zabezpieczających chodniki na ul. Zjazd. Zadania w znaczący sposób poprawią infrastrukturę w tych rejonach miasta i podniosą bezpieczeństwo korzystających z drogi w tym nie chronionych użytkowników dróg (pieszych).  Wydział Inwestycji we własnym zakresie przygotuje dokumentację kosztorysową oraz niezbędną dokumentację do zgłoszenia remontu w terminie do końca kwietnia 2017 r. Następnie w terminie do końca czerwca 2017 r. wyłoniony zostanie wykonawca, który wykonanie do końca listopada 2017 r.

140 000,00

22

Przebudowa ciągów komunikacyjnych przy ul. Dmowskiego Zadanie dotyczy: drogi dojazdowej, parkingów, ciągów pieszych, zatok parkingowych.  Stan obecny to droga dojazdowa z trylinki, doły, nierówności, zastoiny wody, brak miejsc parkingowych, utrudnienia dojazdu dla służb komunalnych. Sporządzenie niezbędnej dokumentacji kosztorysowej nastąpi do końca marca 2017 r. po czym roboty zostaną zlecone wykonawcy. Planuje się wykonanie zadania do końca sierpnia 2017 r.

210 000,00

23

Rozbudowa drogi gminnej nr  101098B (ul. Poligonowa) w Łomży Zadanie dotyczy rozbudowy ulicy Poligonowej na odcinku o długości 1,05 km. Zakres prac obejmuje: podbudowę i nawierzchnię jezdni ulicy, kanalizację sanitarną, deszczową, przebudowę  sieci elektrycznej i telekomunikacyjnej, budowę linii elektrycznej oświetleniowej, pasy postojowe, parkingi, ciągi pieszo-rowerowych, zjazdy i chodników, oznakowania poziomego i pionowego. Realizacja pod warunkiem dofinansowania ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w wysokości do 85%. Opracowana jest dokumentacja techniczna i uzyskana jest decyzja ZRID. Możliwe jest ogłoszenie przetargu na wykonanie i wyłonienie wykonawcy robót w terminie do końca lutego 2017 r. Realizacja inwestycji może potrwać do 8 miesięcy.

5 261 979,00

24

Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE Przygotowanie zadań inwestycyjnych, w tym opracowanie dokumentacji technicznej pod inwestycje, w tym możliwe do współfinansowania z UE.

210 000,00

700

Gospodarka mieszkaniowa  

11 697 609,00

70004

Rożne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej  

140 000,00

25

Modernizacja komina na bazie produkcji ogrodniczej Rozbiórka zgodnie z ekspertyzą techniczną NOT w Białymstoku z dnia 22.05.2015. Rozbiórka w celu pozyskania terenów pod produkcję kwiatów do utrzymania terenów zielonych na terenie Miasta i powiększenia zaplecza magazynowego MPGKiM.

140 000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami  

4 317 000,00

26

Przejęcie nieruchomości z mocy prawa, w procesie podziału nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne  Pozyskanie własności nieruchomości. Grunty przejmowane pod drogi publiczne planowane do realizacji w latach następnych.

210 000,00

27

Zakup nieruchomości do zasobów gruntów miasta Łomża Pozyskanie własności nieruchomości. Grunty nabywane pod powiększenie zasobu nieruchomości w tym pod realizację celów publicznych.

245 000,00

28

Scalenie i podział nieruchomości Osiedle Staszica  Scalenia i podział nieruchomości na wniosek właścicieli działek położonych przy Osiedlu Stasica. Realizacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

770 000,00

29

Scalenie i podział nieruchomości Żabia Scalenia i podział nieruchomości na wniosek właścicieli działek położonych przy ulicy Żabiej i Sikorskiego. Realizacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2 240 000,00

30

Dostosowanie budynku przy ul. Nowej 2 do przepisów ppoż Zadanie dotyczy zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynku. Zakres prac obejmuje: wyposażenie w urządzenia zapobiegające zadymieniu, przegląd stanu technicznego, doprowadzenie hydrantów, dostosowanie wykładziny ściennej, prace elektryczne i budowlane dostosowujące obiekt do obowiązujących wymogów.

852 000,00

70095

Pozostała działalność  

7 240 609,00

31

Budowa budynku socjalnego Kontynuacja inwestycji polegającej na budowie bloku z 56 lokalami socjalnymi. Dofinansowanie do 30% ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego. Planowane zakończenie realizacji w 2017 r.

2 110 609,00

32

Renowacja elewacji budynków w centrum miasta Zadanie obejmuje renowację elewacji m.in. kamienic na Starym Rynku i okolicznych bundynków, będących w trwałym zarządzie MPGKiM. Zadanie jest elementem przygotowania Miasta Łomża do obchodów 600-lecia nadania praw miejskich w roku 2018.

420 000,00

33

Rozbudowa monitoringu wizyjnego Zadanie dotyczy rozbudowy monitoringu wizyjnego w celu  poprawy bezpieczeństwa miasta i ułatwienia pracy służbom porządkowym.

140 000,00

34

Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Łomży Zadanie dotyczy budynków: – Polowa 59 (ilość mieszkań obecnie – 24;  ilość mieszkań po modernizacji – 19,  budynek / mieszkania  przystosowany do norm w zakresie powierzchni); budynek – Polowa 65 (ilość mieszkań obecnie – 12; ilość mieszkań po modernizacji- 17/ dodatkowe mieszkania na poddaszu); Woj. Polskiego 15/17 (ilość mieszkań obecnie – 21; ilość mieszkań po modernizacji – 21). Przygotowanie dokumentacji w 2016 r. Realizacja w latach 2017 – 2018 pod warunkiem dofinansowania ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w wysokości do 85%. Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie do końca 2016 r.

4 570 000,00

710

Działalność usługowa  

936 000,00

71095

Pozostała działalność  

936 000,00

35

Objęcie udziałów w spółce Park Przemysłowy Łomża Wydatek przeznaczony na wkład własny do wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zadanie związane z realizacją w Parku Przemysłowym – Centrum Logistyczno – Produkcyjnego (termomodernizacja, modernizacja i remont istniejącego obiektu po Centrum Kształcenia Praktycznego). Planowane objecie udziałów w spółce na I kwartał 2017 r.

936 000,00

750

Administracja publiczna  

1 031 500,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  

831 500,00

36

 

Modernizacja budynku Urzędu Miasta Łomża Zadanie dotyczy remontu dachu na budynku Urzędu Miasta (wymiana pakietów szybowych w oknach budynku). Ponadto zadanie obejmuje remont elewacji budynku, która obecnie jest w bardzo złym stanie, widoczne są pęknięcia i ubytki. Stan elewacji zagraża bezpieczeństwu interesantów i pracowników Urzędu.  Nowa elewacja podniesie walory estetyczne budynku i otoczenia i jest elementem przygotowania do obchodów 600 lecia nadania praw miejskich. W 2016 r. została opracowana dokumetacja. Realizacja i zakończenie zadania w 2017 r.

574 000,00

37

    Zakupy inwestycyjne – doposażenie urzędu  Zakupy inwestycyjne dotyczące sprawnego funkcjonowania Urzędu Miasta: m.in. wymiana centrali telefonicznej, montaż filtra do uzdatniania wody w węźle wejściowym, zakup baterii do kompensacji mocy biernej, zakup generatora prądotwórczego.

157 500,00

38

  Parking dwupoziomowy z nadbudową pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego Planowany wydatek dotyczy opracowania dokumentacji na parking dwupoziomowy z nadbudową pomieszczeń biurowych przy Urzędzie Miejskim od ul. Zatylnej w celu realizacji zadania w latach następnych. Mieszkańcy Miasta wielokrotnie skarżą na małą liczbę miejsc parkingowych wokół Urzędu Miejskiego. Ponadto powstanie nowych pomieszczeń biurowych umozliwi mieszkańcom załatwianie spraw urzędowych w jednym miejscu oraz pozwoli na racjonalizację kosztów administracyjnych Urzędu. Weryfikacja możliwości dofinansowania m.in. z Programu LEMUR, z NFOŚiGW.

100 000,00

75095

Pozostała działalność  

200 000,00

39

Smart City II etap Zadanie dotyczy zapewnienia dostępu do sieci szerokopasmowej wszystkim jednostkom podległym na terenie miasta – pozwoli to na ograniczenie kosztów związanych z dostępem do Internetu, agregacje i zunifikowanie usług,  w tym inteligentnego monitoringu miejskiego, technologii VOIP (rozmowy telefoniczne poprzez sieć szerokopasmową), oraz rozbudowę sieci Hot Spotów.

200 000,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  

235 000,00

75405

Komendy Powiatowe Policji  

35 000,00

40

Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych Planowany jest zakup nowego sprzętu informatycznego w ramach współfinansowania Komendy Głownej Policji z jednostkami samorządu terytorialnego.

35 000,00

75411

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  

200 000,00

41

Termomodernizacja budynku garażowo-magazynowego wraz z modernizacją przyłączy energetycznych i cieplnych Projekt będzie obejmował dofinansowanie wydatków inwestycyjnych na termomodernizację budynku garażowo-magazynowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży wraz z modernizacją przyłączy cieplnych i  energetycznych oraz oświetlenia. Zakres prac będzie obejmował: termomodernizację budynku garażowo – magazynowego z kotłownią, modernizację instalacji elektrycznej i przyłącza energetycznego, wymiana oświetlenia na energooszczędne, przebudowa lokalnej sieci ciepłowniczej wraz z wymianą kanału ciepłowniczego pomiędzy budynkiem garażowo – magazynowym a budynkiem głównym. Realizacja pod warunkiem otrzymania dofinansowania do 85% ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

200 000,00

758

Różne rozliczenia  

1 500 000,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe  

1 500 000,00

42

Budżet Obywatelski Realizacja zadań zgłaszanych do Budżetu Obywatelskiego. Do końca roku 2016 zostaną wybrane zadania do realizacji, które otrzymają największą liczbę głosów od mieszkańców.

1 500 000,00

801

Oświata i wychowanie  

7 351 522,00

80101

Szkoły Podstawowe  

4 801 000,00

43

Budowa placu zabaw – SP2 Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji i budowy placu zabaw i rekreacji. Plac zabaw dla najmłodszych dzieci (w szczególności dla klas I-III) będzie wyposażony w część sportową (m.in. zestawy zręcznościowe) oraz część rekreacyjną (m.in. stoliki i ławy do siedzenia).

150 000,00

44

Budowa sali gimnastycznej SP2 Opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2.

80 000,00

45

Modernizacja korytarza szkolnego – SP2 Zadanie dotyczy modernizacji korytarza szkolnego zlokalizowanego na parterze szkoły. Zakres prac obejmuje między innymi zerwanie żywicy ze ścian, szpachlowanie, malowanie ścian, zamurowanie części otworów ściennych oraz poszerzenie pozostałych w celu umieszczenia gablot. Zadanie ma na celu zwiększenia bezpieczeństwa osób przebywających w szkole oraz poprawienie estetyki korytarza.

49 000,00

46

Wykonanie sieci internetowej i telefonicznej – SP 2 Zadanie dotyczy wykonania sieci internetowej i telefonicznej. W szkole jest uboga i przestarzała technologicznie sieć informatyczna i telefoniczna powodująca zakłócenia pracy szkoły np. trudności nauczycieli w prowadzeniu zajęć i niemożliwości połączeń telefonicznych utrudniających prace administracji. Modernizacja sieci wpłynie na obniżenie kosztów funkcjonowania szkoły oraz spowoduje możliwość realizacji dziennika elektronicznego.

24 500,00

47

Budowa czterotorowej bieżni i skoczni do skoku w dal – SP 5   Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji na obiekt sportowy w postaci wybudowania czterotorowej bieżni i skoczni w dal. Możliwość dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki po opracowaniu dokumentacji.

35 000,00

48

Instalacja sieci LAN; WLAN (system HOTSPOT) – SP 5 Budowa sieci LAN (wewnętrznej) do węzła dystrybucyjnego zlokalizowanego na budynku szkoły. Obecna sieć internetowa nie spełnia wymogów niezbędnych do właściwego korzystania z zasobów Internetu.

17 500,00

49

Modernizacja budynku SP7 Zadanie dotyczy modernizacji budynku szkoły. Przestarzała instalacja elektryczna (1957) zagraża bezpieczeństwu. Przeciążanie linii elektrycznej licznymi urządzeniami powoduje zwarcia i zaniki prądu. Instalacja wodno-kanalizacyjna istniejąca od 1957 r. jest przestarzała, skorodowana, powodująca częste awarie i zalania ścian i sufitów. Armatura sanitarna jest przestarzała. Układ pomieszczeń pionu żywieniowego nie spełnia wymogów HACCP, GMP, GHP i wymogów przepisów budowlanych. Ze względu na wielkość pomieszczeń i ich układ funkcjonalny – kuchnia szkolna nie jest wstanie zapewnić korzystania z żywienia wszystkim chętnym.  Przebudowa pomieszczeń pionu żywieniowego wiąże się z częściową wymianą sprzętu oraz z uzupełnieniem mebli gastronomicznych. Dach nieszczelny, zagrzybiony. Łazienki  – chłopców na drugim piętrze, dziewcząt na pierwszym i drugim piętrze, personelu na pierwszym piętrze wymagają modernizacji.

575 000,00

50

Budowa placu zabaw – SP7 Budowa placu zabaw zlokalizowanego na terenie szkoły w tym: wyłożenie nawierzchni bezpiecznej na terenie placu zabaw oraz wyposażenie placu zabaw w niezbędny sprzęt.

75 000,00

51

Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Łomży Projekt obejmuje budowę sali sportowej z zapleczem szatniowo – socjalnym i łącznikiem wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną. Zakres prac obejmuje: budowę sali sportowej, małą architekturę, wyposażenie, instalacje elektryczne, oświetlenie, instalacje wod.-kan., c.o., wentylację, węzeł cieplny, część drogową i zieleń. W 2016 r. podpisana umowa o dofinansowanie z Ministerstwem Sportu i Turystyki na kwotę 2 mln 435 tys. zł z realizacją w latach 2017-2018.

3 760 000,00

52

Termomodernizacja obiektu Hali Sportowej przy SP 9 Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji termomodernizacji budynku obejmującą: wymianę dachu nad areną sportową i trybunami, magazynowymi i biurami hali; wymianą stolarki okiennej na aluminiową (arena hali, szatnie, pomieszczenia  gospodarczo – magazynowe, hol) termomodernizację i elewację hali oraz łącznika z budynkiem szkoły. Termomodernizacja budynku pozwoli także na zainstalowanie klimatyzacji w obiekcie.

35 000,00

80104

Przedszkola  

167 000,00

53

Wymiana ogrodzenia – PP 4  Zadanie dotyczy opracowania uproszczonego projektu i wymiany ogrodzenia przedszkola które pochodzi z 1983 r. Przęsła są całkowicie skorodowane, w niektórych brak jest metalowych szczebli. Istniejący stan ogrodzenia przedszkola zagraża bezpieczeństwu dzieci. Budynek przedszkola po termomodernizacji w 2016 r. Przetarg na wyłonienie wykonawcy w połowie maja 2017 r., roboty planowane okresie czerwiec – sierpień 2017 r.

90 000,00

54

Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 5 Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji na rozbudowę przedszkola. Przedszkole posiada zaadaptowane poddasze. Wszystkie pomieszczenia są wykorzystane (budynek istnieje od 1947 r). Brakuje oddzielnych łazienek dla każdej z grup wiekowych. Placówka posiada małe pomieszczenia kuchenne bez zaplecza.

28 000,00

55

Ogrodzenie budynku – PP 8 Zadanie dotyczy opracowania uproszczonej dokumentacji i wymiany ogrodzenia wokół budynku przedszkola. Od początku powstania przedszkola nie było wymieniane i psuje całość wizerunku budynku (po termomodernizacji w 2016 r.). Ogrodzenie za budynkiem wykonane jest z drewnianych desek, które w wielu miejscach są spróchniale i połamane.

49 000,00

80110

Gimnazja  

531 500,00

56

Modernizacja pomieszczeń w budynku PG 1 Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji na modernizację pomieszczeń I piętra, parteru i szatni szkolnej oraz szatni sportowych przy sali gimnastycznej S2 i pomieszczeń pionu żywieniowego.

35 000,00

57

Modernizacja pionu sportowego w PG 1 Zadanie dotyczy modernizacji pionu sportowego i sali gimnastycznej. 6 pomieszczeń zaplecza sportowego zostało wyłączonych z użytkowania; instalacja elektryczna i oświetleniowa jest niedostosowana do obecnej ochrony przeciwpożarowej. Jest opracowana dokumentacja na zadanie. Realizacja pod warunkiem otrzymania dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki do wysokości 50%. Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie w II kwartale 2017 r.

400 000,00

58

Modernizacja instalacji wodno – kanalizacyjnej i c.o. w budynku PG 1 Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji. Konieczność modernizacji wynika z bardzo złego stanu technicznego uniemożliwiającego prawidłowe funkcjonowanie instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania w podpiwniczeniu budynku co wpływa na koszty utrzymania oraz jakość kształcenia i bezpieczeństwa użytkowników.

30 000,00

59

Modernizacja boiska szkolnego – PG 1 Zadanie dotyczy opracowanie dokumentacji modernizacji boiska i dostosowanie do obowiązujących standardów – wykonanie sztucznej murawy, bieżni, skoczni w dal z rozbiegiem, rzutni do pchnięcia kulą. Po opracowani dokumentacji możliwość dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki (do wysokości 50%).

38 500,00

60

Modernizacja monitoringu szkolnego – PG 1 Zadanie dotyczy modernizacji istniejącego monitoringu szkolonego. Obecny stan monitorowania szkoły nie spełnia swojej funkcji.

28 000,00

80120

Licea Ogólnokształcące  

1 470 000,00

61

Modernizacja łazienek i c.o. w budynku II LO  Zadanie dotyczy modernizacji łazienek i centralnego ogrzewania. Wykonanie zadania pozwali na uniknięcie kosztów związanych z wymianą ciągle psujących się urządzeń oraz zmniejszy koszty utrzymania szkoły oraz zużycie energii cieplnej. Szkoła uniknie ponoszenia kosztów na usuwanie ciągłych awarii.

150 000,00

62

Renowacja elewacji budynku szkoły – ZSO Zadanie dotyczy renowacji elewacji budynku, obróbki zewnętrzne, wymianę rur spustowych, parapetów i krat okiennych. W dn. 28.10.2016 r. złożony wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w 2016 r. poniesiono wydatki na aktualizację kosztorysów niezbędnych do złożenia wniosku); realizacja pod warunkiem przyznania dofinansowania do wysokości 50%. Wyłonienie wykonawcy ok. maja 2017 r., realizacja robót w okresie wakacyjnym 2017 r.

1 200 000,00

63

Modernizacja szatni szkolnej – ZSO Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji oraz realizację. Prace obejmują m.in: likwidację boksów, budowę kontuaru oraz ścian przepuszczających światło – zgodnie z ustaleniami konserwatora zabytków, wymianę drzwi zewnętrznych i wewnętrznych umożliwiających udrożnienie ciągów komunikacyjnych na zewnątrz budynków od strony dziedzińca szkolnego. Realizacja w okresie wakacyjnym 2017 r.

120 000,00

80130

Szkoły Zawodowe  

121 000,00

64

Boisko sportowe wielofunkcyjne – ZSTiO nr 4 Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji na budowę boiska wielofunkcyjnego. Obecne prowizoryczne boisko do piłki nożnej porośnięte jest trawą, powierzchnia jest nierówna, nie spełnia norm, stwarza zagrożenie kontuzji uczniów. Po opracowaniu dokumentacji możliwość dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki do wysokości 50%.

21 000,00

65

Budowa dróg wewnętrznych i miejsc postojowych – ZSMiO nr 5 Od początku funkcjonowania szkoły brak jest odpowiedniej nawierzchni dróg i parkingów. Zadanie obejmuje budowę drogi dojazdowej, 38 miejsc postojowych, chodnika z możliwością parkowania pojazdów, progów zwalniających, przejścia dla pieszych. Realizacja zadania ułatwi dostęp do szkoły oraz poprawi komunikację wewnętrzną pomiędzy szkołą a Zespołem Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego.

100 000,00

80195

Pozostała działalność  

261 022,00

66

Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej Projekt realizowany przez Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży w latach 2016 – 2018. Część inwestycyjna projektu obejmuje wykonanie ogrodzenia na terenie placu zabaw, zakup i montaż sprzętu do rehabilitacji, wyposażenie sali integracji sensorycznej w Przedszkolu Publicznym nr 4 (przedszkole integracyjne), a także wydatki inwestycyjne dla przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łomża m.in. zakup tablic interaktywnych, tabletów. Przyznane dofinansowane do 95% z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

261 022,00

852

Ochrona zdrowia  

950 000,00

85202

Domy pomocy społecznej  

750 000,00

67

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej – dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych Zadanie dotyczy modernizacji budynku DPS. Osuszenie murów i wykonanie izolacji przeciwwodnej i termicznej ścian podyktowane jest postępującą degradacją budynku prowadzącą do trudnych do przewidzenia skutków. Zadanie dotyczy również wymiany dźwigu osobowego.  Dźwig został warunkowo dopuszczony do pracy ze wskazaniem koniczności jego wymiany lub modernizacji. Modernizacja dźwigu jest nieopłacalna ponieważ przekracza 70 % wartości dźwigu. Możliwość pozyskania dofinansowania ze środków PFRON do wysokości 50%. Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie do końca listopada 2016 r. Planowana realizacja do końca 2017 r.

750 000,00

85203

Ośrodki wsparcia  

200 000,00

68

Modernizacja budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej 5 Zadanie dotyczy modernizacji budynku i jest kontynuacją zadania z 2016 r. dotyczącego adaptacji i wyposażenia pomieszczeń na potrzeby pomieszczeń ŚDS dla osób przewlekle chorych oraz z zaburzeniami czynności psychicznych. Planowane zakończenie zadania w 2018 r. Weryfikacja możliwość dofinansowania z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

200 000,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza  

840 000,00

85410

Internaty i bursy szkolne  

840 000,00

69

 Zaadaptowanie pomieszczeń na mini salę gimnastyczną – BS 1  Bursa posiada projekt budowlany na zaadaptowanie pomieszczeń po dawnej kotłowni na mini salę gimnastyczną wraz z zapleczem sanitarnym. Konieczna jest aktualizacja kosztorysów. Zadanie dotyczy poprawy atrakcyjności warunków socjalnych młodzieży mieszkającej w bursie. Planowana realizacja w terminie do konca maja 2017 r.

140 000,00

70

Termomodernizacja Bursy Szkolnej nr 3 Zadanie obejmuje termomodernizację budynku Bursy Szkolnej nr 3 w celu długofalowych oszczędności energetycznych związanych z utrzymaniem bursy, podniesienie estetyki budynku w związku z nadaniem imienia Trybucego Chodźko i obchodami  uroczystości jubileuszu 600-lecia praw miejskich. Przygotowanie audytu energetycznego, dokumentacji i wyłonienie wykonawcy do końca czerwca 2017 r., realizacja robót do końca sierpnia 2017 r.

700 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  

3 012 150,00

90002

Gospodarka odpadami  

1 264 150,00

71

Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gmin regionu zachodniego województwa podlaskiego Dotyczy budowy PSZOK przy ul. Akademickiej. Do wykonania modernizacja budynku, przebudowa placu składowego oraz zakup niezbędnego wyposażenia. Przygotowanie dokumentacji w roku 2016. Realizacja w latach 2017 – 2018 pod warunkiem otrzymania dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko do wysokości 85%. Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie w IV kwartale 2016 r.

1 169 000,00

72

Rekultywacja kwatery XA na składowisku odpadów w Czartori – Korytkach Leśnych Rekultywacja zamkniętej kwatery XA na odpady niebezpieczne. Realizacja zadania jest prawnie wymagana – zgodnie z harmonogramem ustalonym z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego (przedłużenie terminu do 15 września 2017 r.) w związku z wcześniejszą realizacją pozostałych kwater (VIII, IX, X).

95 150,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg  

150 000,00

73

Budowa punktów oświetleniowych Zadanie dotyczy budowy nowych punktów oświetleniowych na terenach miejskich  w celu zwiększenia bezpieczeństwa w mieście.

150 000,00

90095

Pozostała działalność  

1 598 000,00

74

Budowa Kolumbariów na cmentarzu komunalnym  Zadanie dotyczy budowy kolumbariów. Realizacja zadania zwiększa możliwości cmentarza pod względem ilości pochówków. Budowa około 120 nisz do 4 urn każda.

120 000,00

75

Rewitalizacja Parku Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma w Łomży Kontynuacja zadania przewidzianego do zakończenia w 2018. Możliwość dofinansowani do wysokości 85% z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie w IV kw. 2016 r.

1 450 000,00

76

Zagospodarowanie placu Starego Rynku Przygotowanie dokumentacji na zagospodarowanie placu w celu podniesienia walorów estetycznych i otoczenia w celu wykorzystania istniejących i nadania nowych funkcji w tym turystycznych staremu miastu w Łomży.

28 000,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  

10 776 128,00

92106

Teatry  

238 000,00

77

Dokumentacja oraz montaż windy w budynku TLiA Zadanie dotyczy zaprojektowania, a następnie dostawy i montażu windy zewnętrznej w budynku Teatru Lalki i Aktora w Łomży na potrzeby transportu dekoracji i środków inscenizacyjnych. Realizacja ma na celu poprawę warunków pracy oraz bezpieczeństwa.

140 000,00

78

Zakup systemów realizacji światła i dźwięku Doposażenie niezbędne do realizacji projektu „Brama na Podlasie” prowadzonego od kilku lat jako innowacyjny ponadregionalny program objazdowy. Realizacja zadania podnosi jakość i standard  prowadzonej działalności. Realizacja programu kulturalno-edukacyjnego „Mobilna Scena”.

98 000,00

92108

Filharmonie. Orkiestry, chóry i kapele  

4 324 727,00

79

Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży – II etap Zadanie obejmuje roboty wykończeniowe oraz zakup wyposażenia Filharmonii w celu rozszerzenia oferty programowej. Przyznane dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 3 mln zł, z czego 1 mln zł na 2016 r. i 2 mln zł na 2017 r. Planowane zakończenie realizacji zadania w 2017 r.

4 324 727,00

92116

Biblioteki  

21 000,00

80

System alarmowy i przeciwpożarowy z monitoringiem  Dotacja na zakup i instalacja systemu alarmowego i przeciwpożarowego z monitoringiem w celu zabezpieczenia i ochrony zabytkowej kamienicy i jej wyposażenie.

21 000,00

92118

Muzea  

22 400,00

81

Zakup sprzętu do obsługi programu „Muznet” Program „Muznet” umożliwia elektroniczną ewidencję i opracowywanie zbiorów. Obecnie wymaga wymiany wraz ze sprzętem (dotyczy to komputerów stacjonarnych oraz urządzeń peryferyjnych – monitory, skanery, drukarki). Wymiana dotyczy 5 stanowisk w budynku Muzeum w Łomży, po jednym w Galerii Sztuki Współczesnej i w Skansenie w Nowogrodzie.

22 400,00

92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  

6 170 001,00

82

Przebudowa ogrodzenia cmentarza przy ul. M. Kopernika w Łomży Zadanie dotyczy przebudowy ogrodzenia cmentarza. Z uwagi na bardzo zły stan techniczny muru należy jak najszybciej przystąpić do realizacji inwestycji. Kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2010 r. Planowany jest kolejny etap prac, który zakończy przebudowę ogrodzenia objętego projektem techniczno-konserwatorskim.  Realizacja pod warunkiem uzyskania dofinansowania do 50% z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie w I kwartale 2017 r.

160 000,00

83

Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży W ramach zadania Hali Targowej zostanie przywrócony historyczny wygląd, poprawiony zostanie stan zachowania dziedzictwa, zostanie wprowadzona nowa funkcja usługowa: wystawiennicza, kulturalna, rozrywkowa. W wyniku działań zostanie wymieniony dach, stolarka okienna i drzwiowa, wykonane zostanie docieplenie, elewacja. Budynek zostanie wyposażony w niezbędne instalacje sanitarne, instalacje elektryczne i teletechniczne, w zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwwłamaniowe. Obiekt zostanie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W piwnicy znajdą się komunikacje oraz przejście do murów starego Ratusza. Na parterze utworzona zostanie: sala wielofunkcyjna, zaplecze sali wielofunkcyjnej, punkt informacji turystycznej, szatnia, a także toaleta publiczna. Do każdej z funkcji będzie dostęp z holu głównego z wejściem centralnym od Rynku Miejskiego oraz z wejściami symetrycznymi z każdej elewacji budynku. Na piętrze zgodnie z dokumentacją zlokalizowano sale spotkań, z przestrzenią wystawienniczą, hol wystawienniczy z komunikacją oraz toalety, kabinę elektroakustyczną, pomieszczenia zaplecza administracyjnego, a także antresole sali wielofunkcyjnej. Zadanie dotyczy zwiększenia efektywnego wykorzystania potencjału instytucji kultury poprzez rozszerzenie i zróżnicowanie oferty. Przygotowanie dokumentacji w roku 2016. Realizacja w latach 2017 – 2018 pod warunkiem otrzymania dofinansowania do 85 % z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – zadanie zostało rekomendowane do wpisania do Kontraktu Terytorialnego Województwa Podlaskiego. Ponadto w IV kwartale 2016 r. złożono wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach Programu Ochrona Zabytków i planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie z Programu Infrastruktura Kultury (do końca listopada 2016 r.)

6 010 001,00

926

Kultura fizyczna  

21 000,00

92604

Instytucje kultury fizycznej  

21 000,00

84

Rozbudowa bazy rekreacyjno – sportowej na ul. Katyńskiej Zadanie dotyczy opracowanie dokumentacji technicznej dla zadaszonego lodowiska przy ul. Katyńskiej w celu rozbudowy bazy rekreacyjno – sportowej.

21 000,00

OGÓŁEM  

74 314 179,00

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *