RN
TwitterFacebook

Jest propozycja stawek opłat za odpady komunalne w Łomży

W środę 30 stycznia 2019 roku odbyło się spotkanie z radnymi Rady Miejskiej, poprowadzone przez zastępcę prezydenta Andrzeja Garlickiego. Uczestniczyli w nim również pracownicy Urzędu Miejskiego oraz Zakładu Gospodarowania Odpadami sp. z o.o. W jego trakcie omówiony został temat planowanych zmian w opłatach za odpady komunalne oraz czynniki mające wpływ na koszty gospodarki śmieciowej. Przedstawione zostały także propozycje nowych stawek opłat za odpady, które będą dyskutowane na komisjach przed ich uchwaleniem na lutowej sesji Rady Miejskiej.

System gospodarki odpadami, który jest zadaniem własnym gminy, musi się bilansować z opłat pobieranych od mieszkańców. Wpływ na ich wysokość mają głównie dwa czynniki:

– odbiór odpadów realizowany przez prywatnego przedsiębiorcę, którego cena wynika z oferty złożonej przez niego w postępowaniu przetargowym;

– kosztów przetwarzania odpadów, realizowanego przez spółkę ZGO, na które składają się m.in.: opłata środowiskowa, termiczne zagospodarowanie odpadów (spalanie), ceny paliw, energii, itp., realizacja inwestycji przewidzianych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami na lata 2016-2020, wynagrodzenia osobowe pracowników, selektywna zbiórka odpadów, zmiany w ustawach.

W ostatnim czasie koszty przetwarzania odpadów znacząco wzrosły:

  • koszt spalania odpadów: 1.730.570,80 zł (2016r.), 2.309.195,80 zł (2017r.), 3.415.952,13 zł (10 m-cy 2018r.).
  • opłata „marszałkowska” za korzystanie ze środowiska (składowanie odpadów) dla nieprzekompostowanych frakcji odpadów komunalnych i podobnych o kodzie 190501 i 190599 z kwoty 24,15zł/Mg w roku 2016 i 2017 do 140 zł/Mg w roku 2018 (35zł/Mg przy uzyskaniu żądanych parametrów). W roku 2019 opłata wynosić będzie 170 zł/Mg  (42,50zł/Mg przy uzyskaniu żądanych parametrów), a w latach następnych  270 zł/Mg  (67,50zł/Mg przy uzyskaniu żądanych parametrów).
  • w związku z przyjętym Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2022 (Uchwała Nr 88 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2016r. M.P. poz. 784) i założonymi celami w WPGO województwa podlaskiego Spółka zobligowana jest do przeprowadzenia szeregu inwestycji, z których część została już zrealizowana. Przeprowadzone inwestycje na łączną wartość 8.714.038,93 zł zostały sfinansowane z  zaciągniętej w  Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska pożyczki w kwocie 5.844.154,47 zł oraz ze środków własnych Spółki w kwocie 2.869.884,46 zł.
  • znaczny wzrost kosztów ubezpieczenia mienia Zakładu. W związku z pożarami składowisk odpadów towarzystwa ubezpieczeniowe podniosły wysokość składki. W łomżyńskim przypadku ubezpieczenie wzrosło z 12.517 zł do 80.943 zł (647%), a na rok 2019 przewiduje się dalszy wzrost.
  • koszty związane ze skróceniem czasu magazynowania odpadów z 3 lat do 1 roku oraz koszty związane z uzyskaniem nowych pozwoleń zintegrowanych lub uaktualnienie obecnych zgodnie z wymaganiami nowej ustawy (wykonanie operatów ppoż., nowych instrukcji prowadzenia składowiska z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, uaktualnienie wszelkich instrukcji i procedur postępowania w Zakładzie Przetwarzania i Zagospodarowywania Odpadów).
  • istotny wpływ na jednostkowy koszt utylizacji odpadów mają  zarówno ceny paliw jak i energii elektrycznej, które znacząco wzrosły w porównaniu do lat ubiegłych. W 2017r. zużyto 140.179 litrów paliw (ON) przy średniej cenie 3,44 zł/l (11.681,6 l/mies.), a za 10 miesięcy 2018r. zużyto 124.000 litrów paliw (ON) przy średniej cenie 3,79 zł/l (12.400 l/miesiąc). Obecnie cena paliwa kształtuje się już na poziomie powyżej 4,00 zł/l. Zużycie energii elektrycznej w 2017r. wyniosło 194.300 kWh przy średniej cenie 0,52 zł/kWh, a za 10 miesięcy 2018r. zużycie wyniosło 228.182 kWh przy średniej cenie 0,54 zł/kWh. W roku 2019 zapowiadany jest dalszy wzrost ceny energii, co przy wzroście zużycia energii elektrycznej spowodowanym włączeniem do eksploatacji nowo wybudowanej Kompostowni, w znaczny sposób wpłynie na wzrost kosztów Spółki.
  • wzrost kosztów pracy wynikający z uciążliwych warunków pracy na sortowni odpadów i deficytem na rynku pracy w zatrudnieniu wykwalifikowanych pracowników oraz corocznego wzrostu wynagrodzenia minimalnego, co wymusza wprowadzenie regulacji wynagrodzeń.

Warto przy tym dodać, że w pierwszym roku działalności tj. 2015 r. Spółka poniosła stratę w wysokości -737.778,53 zł, która została pokryta wypracowanym zyskiem za lata 2016 i 2017 w kwocie 447.603,85 zł. Pozostała do pokrycia kwota -290.174,58 zł. Ponadto na dzień 31.10.2018r. strata na działalności związanej stricte z odpadami  wyniosła -822.991,46 zł.

W związku ze wzrostem powyższych kosztów zarząd spółki skierował pod koniec listopada br. do prezydenta wniosek w sprawie zatwierdzenia wyższych opłat za przyjęcie i unieszkodliwienie odpadów w RIPOK – Czartoria. Prezydent odesłał wniosek do ponownego przeanalizowania przez ZGO sp. z o.o. pod kątem możliwości rozłożenia w czasie pokrycia ewentualnej straty za rok bieżący, dzięki czemu stawki te po ponownej analizie zostały ustalone na niższym poziomie.

W trakcie środowego spotkania z radnymi poinformowano również o kosztach zbierania odpadów i ich zagospodarowania z podziałem na zabudowę wielorodzinną i jednorodzinną. 

Koszt zagospodarowania odpadów w ZGO z zabudowy wielorodzinnej:

– w 2018 roku wyniósł 3.014.211,01 zł,

– w 2019 r. wyniesie 4.197.819,68 zł,

– w 2020 roku szacowany jest na kwotę 4.393.511,01 zł.

Koszty zbierania odpadów w zabudowie wielorodzinnej:

– w 2018 r. wyniosły 1.100.598,44 zł,

– w 2019 wyniosą 1.377.863,41 zł,

–  w 2020 r. szacowany jest na kwotę 1.454.994,77 zł.

Koszt zagospodarowania odpadów w ZGO z zabudowy jednorodzinnej:

– w 2018 roku wyniósł 1.113.370,21 zł,

– w 2019 r. wyniesie 1.636.397,90 zł,

– w 2020 roku szacowany jest na kwotę 1.712.180,38 zł.

Koszty zbierania odpadów z zabudowie jednorodzinnej:

– w 2018 roku wyniosły 785.445,58 zł,

– w 2019 r. wyniosą 932.102,29 zł,

– w 2020 r. szacowany jest na kwotę 962.759,81 zł.

Znając powyższe dane i kalkulacje, opracowane zostały trzy warianty nowych stawek podatku śmieciowego, które zostały przekazane radnym do dyskusji na komisjach. Podjęcie ostatecznej decyzji o ich wysokości planowane jest podczas lutowej sesji Rady Miejskiej, a proponowane stawki miałyby obowiązywać od kwietnia 2019 roku.

Zabudowa wielorodzinna:

  obecnie wariant podwyżka równa dla sektorów wariant ze zbilansowaniem kosztów osobno dla sektorów wariant pośredni
Odpady niesegregowane – gospodarstwa składające się z 2 i więcej osób

35 zł

56 zł

60  zł

60 zł

Odpady segregowane –  gospodarstwa składające się z 2 i więcej osób

24 zł

30 zł

27 zł

29 zł

Odpady segregowane – gospodarstwa jednoosobowe

15 zł

18 zł

17 zł

18 zł

 Zabudowa jednorodzinna:

  obecnie wariant podwyżka równa dla sektorów wariant ze zbilansowaniem kosztów osobno dla sektorów wariant pośredni
Odpady niesegregowane – gospodarstwa składające się z 2 i więcej osób

58 zł

92 zł

100 zł

100 zł

Odpady segregowane –  gospodarstwa składające się z 2 i więcej osób

39 zł

49zł

57 zł

47 zł

Odpady segregowane – gospodarstwa jednoosobowe

24 zł

30zł

35 zł

29 zł

Zgodnie z kalkulacją powyższych propozycji opłat za odpady komunalne, wynik finansowy systemu na koniec 2019 roku wyglądałby następująco:

  • – w przypadku wariantu podwyżki równej dla sektorów: w zabudowie jednorodzinnej będzie ujemny i wyniesie -277.488,60 zł, a w przypadku zabudowy wielorodzinnej będzie dodatni i wyniesie 322.524,96 zł – łącznie 45.036,36 zł
  • – w przypadku wariantu ze zbilansowaniem kosztów osobno dla sektorów: w zabudowie jednorodzinnej -711,60 zł, a w przypadku zabudowy wielorodzinnej 75.366,96 zł – łącznie 74.655,36 zł
  • – wariant pośredni zakłada: w zabudowie jednorodzinnej stratę -288.477,60 zł, a w zabudowie wielorodzinnej 311.301,96 zł – łącznie 22.824,36 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę, prezydent poprosił również radnych, by przy uchwalaniu stawek rozważyli, jakiej wielkości ulgi należy wprowadzić dla najuboższych mieszkańców. To, kto może z takich ulg skorzystać określa ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Należy podkreślić, że podnoszenie stawek za odpady jest trudną lecz konieczną decyzją. System musi bowiem się bilansować z wpływów od mieszkańców, a samorząd musi reagować na zmieniającą się sytuację w tym zakresie.

UM w Łomży

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *