RN
TwitterFacebook

Łomża: Jest projekt budżetu miasta na 2021 rok

Prezydent Mariusz Chrzanowski przekazał do Rady Miejskiej Łomży projekt budżetu na 2021 rok. Zakłada on dochody w wysokości 442.033.664 zł oraz wydatki na kwotę 454.490.417 zł.

Dochody bieżące  budżetu miasta wyniosą 401.253.591 zł, zaś dochody majątkowe planowane są na poziomie 40.780.073 zł.

Na wysokość planowanych dochodów majątkowych mają wpływ zewnętrzne źródła finansowania inwestycji oraz dochody ze sprzedaży majątku. Na dochody bieżące wpływają głownie dochody  z tytułu subwencji, dotacji celowych na zadania zlecone oraz dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, co wynika  ze zwiększonej deklarowanej przez podatników  podstawy opodatkowania oraz zmiany sposobu naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – informuje skarbnik Elżbieta Parzych.

Najwyższy wzrost dochodów jest przewidywany w pozycji dochody zlecone bieżące  i wynika z wyższych kwot dotacji na realizację programu Rodzina 500 Plus oraz na świadczenia rodzinne. Natomiast niższe dochody majątkowe zostały zaplanowane na podstawie podpisanych już umów o dofinansowanie  planowanych do realizacji  zadań inwestycyjnych, bądź też złożonych wniosków o dofinansowanie, które przeszły ocenę formalną i merytoryczną.

– Liczymy jednak na wzrost tych dochodów w ciągu roku, ponieważ  wnioski o dofinansowanie zostały złożone na dużo wyższe kwoty niż przyjęto do planu budżetupodkreśla prezydent Mariusz Chrzanowski. Na podstawie informacji Ministra Finansów, Udział Miasta w dochodach stanowiących dochody budżetu państwa (CIT i PIT) zaplanowano wyższe o 1,88% w stosunku do przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

Wydatki majątkowe  planowane są w wysokości 68.220.923 zł, natomiast wydatki bieżące na poziomie 386.269.494 zł.

Liczymy, że w trakcie roku plan wydatków w tym zakresie  znacznie wzrośnie dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych na projekty, na które miasto złożyło już wnioski – informuje prezydent Mariusz Chrzanowski.

Planowany budżet wydatków majątkowych ukierunkowany jest na inwestycje drogowe. W sumie ponad 32 mln zł ma być przeznaczonych na przebudowę ulic, w tym m.in. w 70% finansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych. To m.in. ulice: Grabowa, Jaworowa, Bursztynowa, Kazimierza Pułaskiego, Strażacka, nowe drogi w rejonie ul. Księcia Stanisława, czy też budowa tzw. przedłużenia ul. Meblowej od ul. Wojska Polskiego do ul. Nowogrodzkiej. Wśród inwestycji są też zadania w oświacie. To m.in. modernizacja szatni w Szkole Podstawowej nr 10, przebudowa budynku II Liceum Ogólnokształcącego wraz z odnowieniem elewacji, prace w budynku I Liceum Ogólnokształcącego, czy rozpoczęcie budowy nowego budynku Przedszkola Publicznego nr 5. Wydatki obejmują także dokończenie budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2, budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 oraz opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4.

W budżecie przewidzieliśmy też środki na modernizację Hali Sportowej im. Olimpijczyków Polskich, jednak przedsięwzięcie to jest uzależnione od pozyskania na ten cel wsparcia zewnętrznego – mówi prezydent Mariusz Chrzanowski. To nie koniec sportowych inwestycji w oświacie, gdyż w projekcie budżetu są też zapisane środki na oświetlenie boisk piłkarskich przy SP 5, SP 10 oraz ZSWiO nr 7.

W przyszłym roku takie zadanie byłoby wykonane przy jednym z tych obiektów, zaś kolejne byłyby realizowane sukcesywnie w latach kolejnych – dodaje prezydent. Wśród inwestycji są też zabezpieczone pieniądze na zakup nowych autobusów oraz uruchomienie systemu roweru miejskiego w ramach projektu elektormobilności (13.428.244 zł). Kontynuowana będzie także rewitalizacja płyty Starego Rynku, a w planach jest termomodernizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Polowej 19 (2.040.000 zł).

Źródłami finansowania inwestycji są dochody własne miasta (18.936.397 zł), kredyty długoterminowe (12.456.753zł) środki z budżetu państwa, w tym Fundusz Dróg Samorządowych (25.093.481 zł) oraz środki z Unii Europejskiej (11.734.292 zł) – informuje skarbnik Elżbieta Parzych.

Zaplanowano wyższe środki na zadania priorytetowe w zakresie współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi (fundacje, stowarzyszenia, kluby sportowe) o 229.664 zł niż w roku bieżącym. W sumie ze środków własnych przeznaczono 2.785.000 zł, z tego: na zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz patologii społecznej – 525.000 zł, na realizację Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych Uzależnień, w zakresie ochrony i promocji zdrowia – 100.000 zł,  w zakresie pomocy społecznej – 180.000 zł (na dożywianie ludzi ubogich i prowadzenie placówek wsparcia dziennego), w zakresie sportu w sumie 1.380.000 zł, z tego 200.000 zł na dotacje przyznawane w trybie pozakonkursowym – na organizację ważnych zawodów i turniejów sportowych na terenie Łomży oraz udział zawodników łomżyńskich klubów w wysokiej randze zawodach i mistrzostwach. Natomiast na realizację programów sportowych, których realizatorzy zostaną wybrani w wyniku otwartego konkursu ofert 1.180.000 zł. W zakresie turystyki i rekreacji 350.000 zł, w tym m.in. na prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej oraz kąpieliska miejskiego, w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego – 150.000 zł, na zadania w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej – 30.000 zł, w zakresie aktywizacji i integracji osób starszych – 30.000 zł, w zakresie działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami – 20.000 zł.

Zapisaliśmy także więcej środków na stypendia dla uczniów. Zobowiązałem Wydział Edukacji do opracowania nowego regulaminu ich przyznawaniainformuje prezydent Mariusz Chrzanowski. Zabezpieczono również środki na stypendia za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu oraz na nagrody „Łomżyński Laur Sportowy”.

Przeznaczamy 300 tys. zł na kontynuację projektu wymiany pieców oraz drugie tyle na zakup smogobusa do Straży Miejskiej – dodaje prezydent Mariusz Chrzanowski. W projekcie budżetu znalazły się także środki na opracowanie dokumentacji na powstanie strefy relaksu w okolicach Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma. Jej realizacja została przewidziana na 2022 rok.

Jednym z ważniejszych elementów łomżyńskiego budżetu jest finansowanie edukacji. Planowane dochody z tytułu subwencji na zadania oświatowe to 108.453.403 zł.

– Stanowi to tylko 70,56% pokrycia bieżących wydatków oświatowych – podkreśla prezydent. Z tytułu dotacji „przedszkolnej” miasto ma otrzymać 2.799.313 zł. Pozostałe środki na zabezpieczenie wydatków na potrzeby subwencjonowane i nieobjęte subwencją w związku z realizacją zadań oświatowych pokryte zostaną dochodami własnymi Miasta Łomża w kwocie 42.453.690 zł, czyli 27,62%.

Wydatki bieżące łącznie z zaplanowaną rezerwą na zadania z zakresu oświaty zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania w roku bieżącym, wyłączając wydatki na projekty z udziałem środków UE – informuje skarbnik Elżbieta Parzych.

Największy procentowy udział w wydatkach ogółem ma dział „Oświata i wychowanie”, tj. 31,82%, duży udział ma również dział „Rodzina”, tj. 20,23%. Łącznie, działy edukacyjne oraz działy z zakresu pomocy społecznej stanowią 62,33% budżetu ogółem. Pozostałe działy stanowią ok. 38% planowanych wydatków ogółem.

W porównaniu do 2020 r. struktura wydatków w 2021 r. jest podobna, poza działami „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, którego udział w budżecie zmniejszył się o 3,66%, „Transport i łączność” – spadek o 2,95%. Powodem spadku są planowane niższe wydatki na inwestycje w tych działach. Z kolei działem, którego udział w budżecie wzrósł najwięcej, tj. o 2,57% jest „Rodzina”. Zostało to spowodowane wzrostem dotacji na świadczenia wychowawcze.

W celu realizacji przyjętego programu wydatków majątkowych oraz pokrycia w związku z tym deficytu budżetu, który ma wynieść 12.456.753 zł, założono pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania w 2021 r. w formie kredytu w wysokości 25.000.000 zł, z tego na planowane rozchody 12.543.247 zł. Rozchody budżetu związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek określono na podstawie aktualnych harmonogramów spłaty.

Liczymy jednak, że dzięki podejmowanym przez nas działaniom, kredyt w takiej wysokości nie będzie potrzebny, podobnie jak to już miało miejsce w poprzednich latach – zauważa prezydent Mariusz Chrzanowski.

Planowany poziom długu na koniec 2021 roku wynosi 39,25% planowanych dochodów ogółem w 2021 r.tj. 173.506.658,31 zł. W kolejnych latach ma następować spadek zadłużenia, przy zakładanej całkowitej spłacie zobowiązań do końca 2034 r. Deficyt planowany na 2021r. wynosi 12.456.753 zł i zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów długoterminowych.

W całym prognozowanym okresie spełniona jest relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych w zakresie zrównoważenia dochodów i wydatków bieżących. Dla 2021 r. planowana nadwyżka operacyjna (dochody bieżące-wydatki bieżące) wynosi 14.984.097 zł. Dla całego okresu Wieloletniej Prognozy Finansowej zachowany został wymóg spełnienia relacji wynikającej z art. 243 ust.1. ustawy o finansach publicznych.

UM Łomża

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

three + five =