RN
TwitterFacebook

Łomża: Jest projekt budżetu na 2020 rok. Sprawdź, jakie wydatki i jakie inwestycje planuje miasto

Dochody w wysokości ponad 419 mln złotych i wydatki na poziomie ponad 442,5 mln złotych zakłada projekt budżetu miasta Łomża na 2020 rok. Wśród planów inwestycyjnych jest m.in. Hala Kultury, Filharmonia Kameralna i inwestycje drogowe, których jest najwięcej.
 
Planowane dochody są na poziomie roku bieżącego zaś zakładane wydatki są wyższe o ponad 20 mln zł. Deficyt przyszłorocznego budżetu to 23.032 214. zł, który zostanie pokryty środkami pochodzącymi z zaliczek na realizację projektów z udziałem środków z budżetu UE w kwocie 3.881.914 zł oraz kredytem długoterminowym w wysokości 19.150.300 zł.

W zaproponowanym Radzie Miejskiej przez prezydenta Mariusza Chrzanowskiego projekcie przyszłorocznego budżetu miasta dochody majątkowe są niższe o ponad 14 mln zł, jednak dochody bieżące założono wyższe o niecałe 15 mln zł.

Na wzrost  dochodów majątkowych możemy liczyć, gdyż złożyliśmy wnioski o dofinansowanie oraz jesteśmy w trakcie przygotowania kolejnych, o których wsparcie ze środków zewnętrznych będziemy się ubiegali w pierwszych miesiącach nowego. Mają to być fundusze unijne i celowe oraz dotacje z budżetu państwa informuje prezydent dodając, że wzrost dochodów bieżących spowodowany jest głownie wyższymi dotacjami na zadania zlecone, głównie Program Rodzina 500+ (o 15,49%). Zakładane są również nieco wyższe dochody własne podatkowe (o 2,82%), pomimo utrzymania stawek podatkowych na niezmienionym poziomie. Wyższe powinny być też wpływy z tytułu transferów z budżetu państwa (subwencje o 5,75% i udziały w PIT i CIT o 6,26%), co wynika z informacji uzyskanej od Ministra Finansów.

Wpływy środków z budżetu Unii Europejskiej, zaplanowane na podstawie zawartych umów i złożonych wniosków o dofinansowanie, które przeszły już ocenę formalną i merytoryczną, też mają być wyższe o 3,2% przewidywanego wykonania w roku bieżącym informuje prezydent Mariusz Chrzanowski.

W porównaniu do przewidywanego wykonania w 2019 r. planowane wydatki ogółem na 2020 r. są wyższe o 20.023.169 zł, czyli o 4,74%, z tego: wydatki bieżące o 10.696.717 zł (3,02%), zaś wydatki majątkowe o 9.326.452 zł (13,67%).

Większe w porównaniu do 2019 r. planowane wydatki bieżące na 2020 r. wynikają głównie ze wzrostu wynagrodzeń zarówno nauczycieli (podwyżka wynagrodzeń od września 2019 r. o 9%) jak i pracowników administracji i obsługi w tych placówkach, a także pozostałych jednostek (wzrost ze względu na wyższą płacę minimalną planowaną na 2020 r.)wyjaśnia prezydent dodając, że zaplanowano również znacząco wyższe wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych („500+”). – Planując wydatki majątkowe, skoncentrowano się na zabezpieczeniu środków na zadania kontynuowane, ale zarezerwowano również środki na nowe zadania, szczególnie w dziale „Transport i łączność” ze względu na pozyskane dofinansowanie na 12 zadań z Funduszu Dróg Samorządowychdodaje Chrzanowski.

Różnice w planowanych wydatkach ogółem na 2020 r. w stosunku do przewidywanego wykonania za 2019 r. w większości działów spowodowane są przede wszystkim wydatkami na inwestycje, których klasyfikacja zależy od priorytetów przyjętych na dany rok budżetowy. Zauważalna jest koncentracja zadań w czterech działach. Ma to związek z kontynuacją zadań z 2019 r. („Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego”, „Zrównoważona mobilność miejska w Łomży”, „Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury wraz z jej wyposażeniem”. „Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży”), ale również planowaniem zadań, na które możliwe jest pozyskanie dofinansowania ze środków zewnętrznych, takich jak Fundusz Dróg Samorządowych.

W celu realizacji przyjętego programu wydatków majątkowych oraz pokrycia deficytu budżetu założono pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania w 2020 r. w formie kredytu w wysokości 30 mln zł. Planowana wielkość przychodów z tytułu kredytów w latach 2020-2021 wynika z konieczności zabezpieczenia finansowego planowanych przedsięwzięć, jednakże zostały złożone wnioski o dofinansowanie, które są w trakcie oceny oraz planowane jest złożenie kolejnych w pierwszym kwartale 2020 r. i w przypadku pozyskania wspomnianego dofinansowania nie będzie zachodziła konieczność zaciągnięcia kredytów w wyżej wskazanych wysokościachinformuje Elżbieta Parzych, Skarbnik Miasta.

Duży wzrost wydatków bieżących, o kwotę 13.368.728 zł, planowany jest w dziale Rodzina, ze względu na większe dotacje celowe na zadania zlecone, przyznane przez Wojewodę Podlaskiego, głównie na wypłatę świadczeń wychowawczych (w 2019 r. wypłaty na 1 dziecko realizowane były od 1 lipca, zaś w 2020 obejmą cały rok). Zwiększenie planowanych wydatków o 1.314.510 zł w dziale „Obsługa długu publicznego” wynika głównie z konieczności zaplanowania potencjalnych wydatków w kwocie 1,2 mln zł z tytułu wyrażenia zgody przez Radę Miasta na poręczenie pożyczki  Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania „Rozbudowa instalacji energetycznego spalania paliw w Ciepłowni Miejskiej w Łomży o wysokosprawny układ kogeneracyjny oparty o kocioł biomasowy”, a także zabezpieczenia wyższych środków na odsetki od kredytów (o 114.510 zł) w związku z planowanym nowym kredytem.

Wydatki ogółem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą mają wynieść 156.262.043 zł.

Subwencja oświatowa ma wynieść 105.438.186 zł, dotacja przedszkolna 2.766.225 zł, zaś fundusze unijne 1.721.980 zł. Oznacza to, że ze środków własnych musimy wygospodarować 46.335.652 złinformuje zastępca prezydenta Andrzej Stypułkowski, dodając, że do rządowych podwyżek dla nauczycieli prawie połowę dołożyć musi samorząd.

Wydatki bieżące na oświatę zaplanowano w łącznej kwocie 145.924.084 zł, co stanowi 98,71% przewidywanego wykonania 2019 r., zaś po uwzględnieniu rezerwy na oświatę w kwocie 2.058.402 zł, powyższa relacja będzie wynosiła 100,1%. W 2019 r. planowane jest wydatkowanie 1.474.052 zł na zwroty szkołom nie samorządowym środków z tytułu niedoszacowania dotacji za lata ubiegłe, zaś na 2020 r. wydatki w tym zakresie zaplanowano w kwocie 100.000 zł. Uwzględniając powyższe relacja planowanych wydatków bieżących na oświatę na 2020 r. do przewidywanego wykonania 2019 r. wynosi 101,51%.

Największy procentowy udział w wydatkach ogółem ma dział „Oświata i wychowanie” (32,13%), duży udział ma również dział „ Rodzina”, (19,11%). Łącznie, działy edukacyjne oraz z zakresu pomocy społecznej stanowią 61,22% budżetu ogółem.

Planowany budżet wydatków majątkowych na 2020 rok kładzie nacisk głównie na inwestycje drogowe – 34,9% wydatków majątkowych, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 28,1%,  inwestycje w gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 19,4% oraz oświatę – 13,33%. – W wydatkach majątkowych priorytet stanowią zadania realizowane z udziałem środków zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej – informuje Mariusz Chrzanowski dodając, że udział środków zewnętrznych wynosi 48,89 % ogółu wydatków majątkowych.

Największymi pod względem finansowym inwestycjami w przyszłorocznym budżecie miasta są zadania: „Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kamerlanej im. Witolda Lutosławskiego” (14,5 mln zł), „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego” (10,3 mln zł), „Przebudowa ul. Dwornej oraz rozbudowa ul. Giełczyńskiej” (7,5 mln zł), „Infrastruktura sportowa przy Szkole Podstawowej nr 2” (6,4 mln zł), „Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury wraz z wyposażeniem (5 mln zł), „Zrównoważona mobilność miejska” (4 mln zł)

Źródłami finansowania inwestycji są dochody własne miasta (34.371.358 zł), środki z Unii Europejskiej (13.854.489 zł), środki z budżetu państwa (10.184.348 zł) i kredyt (19.150.300 zł).

Projekt budżetu miasta na 2020 roku dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej.

UM Łomża/pg

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *