RN
TwitterFacebook

Łomża: Konsultacje społeczne dotyczące Łomżyńskiej Strategii Elektromobilności

Od 28 lutego do 5 kwietnia mieszkańcy Łomży będą mogli proponować rozwiązania służące ograniczeniu emisji zanieczyszczeń w mieście w zakresie tzw. zrównoważonej mobilności. Tym samym włączą się w tworzenie Łomżyńskiej Strategii Elektromobilności. Przygotowanie projektu poprzedzą kilkuetapowe konsultacje społeczne.

Celem przedsięwzięcia jest zmiana jakości powietrza i środowiska naturalnego na terenie miasta Łomża i sąsiednich gmin, a przez to podniesienie jakości życia mieszkańców, poprzez wzrost wykorzystania zeroemisyjnych środków transportu, w szczególności  w transporcie publicznym.

Strategia elektromobilności realizować ma działania min. w zakresie:

 • zwiększenia zrównoważonej mobilności mieszkańców – transportu publicznego, prywatnego, rowerowego i komunikacji pieszej służącej ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń;
 • rozwoju niskoemisyjnego transportu publicznego – modernizacja taboru i zakupienie niskoemisyjnych pojazdów;
 • rozwoju sieci transportu publicznego – transport autobusowy i rowerowy;
 • rozwoju sieci wypożyczalni i infrastruktury dla pojazdów niskoemisyjnych (samochody, rowery);
 • zmniejszenia udziału indywidualnego transportu samochodowego;
 • działań edukacyjnych i informacyjnych mających na celu zmniejszenie udziału indywidualnego transportu samochodowego w bilansie transportowym miasta;
 • wdrażania inteligentnych systemów sterowania ruchem i zarządzania komunikacją zbiorową;
 • wdrażania stref ograniczonego ruchu, mechanizmów preferencji pojazdów niskoemisyjnych;
 • wdrażania rozwiązań sprzyjających rozwojowi komunikacji rowerowej i pieszej.

Strategia ma zapewnić również poprawę jakości świadczenia usług transportu zbiorowego przez:

 • prowadzenie polityki zrównoważonego rozwoju miasta, ukierunkowanej na unikanie niepotrzebnego wzrostu mobilności, polityki transportowej, zmierzającej do uzyskania równowagi między transportem publicznym a samochodem osobowym;
 • prowadzenie polityki ekologicznej promowania transportu publicznego o napędzie nieszkodliwym dla środowiska, dostępnego dla wszystkich użytkowników, również dla osób niepełnosprawnych;
 • prowadzenie polityki konkurencyjności zapewniającej otwieranie rynku usług przewozowych.

W ramach Strategii, zdiagnozowany zostanie aktualny stan jakości powietrza w mieście, zbadany zostanie stan systemu komunikacyjnego oraz systemu energetycznego. Wnioski z tych analiz przełożą się na określenie konkretnych działań jakie Miasto Łomża zamierza podjąć, aby nastąpiła poprawa jakości powietrza i środowiska naturalnego na terenie miasta Łomża, a przez to podniosła się jakość życia mieszkańców.

Konsultacje społeczne będą służyć m.in. dokonaniu ustaleń odnośnie korzystania przez mieszkańców z transportu indywidualnego/publicznego (częstotliwość, zasięg itp.); poznaniu potrzeb mieszkańców, jeśli chodzi o rozmieszczenie stacji ładowania, zachęt do zakupu pojazdu elektrycznego, jak również poznaniu opinii mieszkańców na temat planowanych do wdrożenia ww. rozwiązań w zakresie wspierania elektromobilności.

Aby zapewnić jak najszerszy udział mieszkańców w tworzeniu Strategii zaplanowano wieloetapowe konsultacje społeczne, które będą obejmowały:

 • otwarte spotkanie z mieszkańcami,
 • warsztaty z mieszkańcami i liderami Łomży dotyczące planowania procesu współdecydowania z udziałem ekspertów,
 • badanie ankietowe,
 • konsultacje pisemne.

Harmonogram procesu konsultacji:

Etap I – Akcja informacyjna: 13 lutego – 27 lutego 2020 r.

Etap II – Projektowanie: 28 lutego – 13 marca 2020 r.

 • Warsztaty planowania procesu współdecydowania, definiowanie działań z mieszkańcami i liderami z udziałem ekspertów.
 • Ankieta elektroniczna i pisemna  

Etap III – Opracowanie: Konsultacje projektu: 16 marca – 5 kwietnia 2020 r.

 • Spotkanie z mieszkańcami
 • Pisemne zgłaszanie uwag do projektu  

Etap IV – Edukacja dla wdrażania: Publikacja raportu, przedłożenie projektu Strategii: do 15 kwietnia 2020 r.

Ogłoszenie o konsultacjach opublikowane zostało na stronie internetowej www.lomza.pl (załącznik pod artykułem), w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łomży, Pl. Stary Rynek 14.

Informacje: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  Urzędu Miejskiego w Łomży, srodowisko@um.lomza.pl, tel. 86 2156794

Łomżyńska Strategia Elektromobilności dofinansowana jest z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Program Priorytetowy Ochrona atmosfery GEPARD II – transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności.

UM Łomża

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *