RN
TwitterFacebook

Łomża: Miasto pomaga. Ty też możesz dołączyć

Pod koniec października Miasto Łomża zgłosiło swój akces do Programu Solidarnościowego „Wspieraj Seniora”. Teraz poszukiwani są wolontariusze, którzy pomogę w realizacji. 
 
“Wspieraj Seniora” to program rządowy mający na celu pomoc osobom w wieku 70 lat i więcej, którzy w stanie pandemii zdecydują się pozostać w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów pierwszej potrzeby. Dotyczy to dostarczenia zakupów obejmujących artykuły spożywcze i środki higieny, których zakup pokrywa senior, ale także wyprowadzenie psa oraz pomoc w sprawach urzędowych, jeśli zakres tych usług nie wymaga upoważnienia lub udostępniania danych wrażliwych. Niezależnie od tego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej już od dłuższego czasu prowadzi działania wspierające osoby starsze.

Prezydent Mariusz Chrzanowski podkreśla, że w tym trudnym czasie pandemii koronawirusa musimy być solidarni, w szczególności z seniorami.

– Apeluję głównie do ludzi młodych, żeby zgłaszali się do pomocy jako wolontariusze, ale też żeby wspierali w codziennych czynnościach osoby starsze z okolic miejsca swojego zamieszkania – mówi prezydent Mariusz Chrzanowski informując, że do wolontariatu można się zgłaszać poprzez stronę internetową https://wspierajseniora.pl/ lub za pośrednictwem MOPS-u.

Seniorzy zwracali się już o pomoc w zakresie wyprowadzania psa, zrobienia zakupów i wykupienia leków. Osoby kwalifikujące się z posiadanego dochodu zgodnie z ustawą o pomocy społecznej otrzymują pomoc w formie posiłków z dowozem do miejsca zamieszkania. Osoby starsze przebywające na kwarantannie lub izolacji otrzymują taką pomoc bez względu na posiadany dochód. W sposób ciągły realizowane są  działania, które z chwilą ogłoszenia pandemii nie zostały zawieszone. Seniorzy korzystają z pomocy w formie dofinansowania  w zakupie leków w ramach Miejskiego Programu Osłonowego, usług opiekuńczych oraz innych form wsparcia również finansowych takich jak zasiłki okresowe i celowe, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach zasiłek specjalny celowy np. na zakup opału i leków. Osoby nie posiadające świadczeń emerytalnych objęte są zasiłkiem stałym oraz posiadają prawo do ubezpieczenia zdrowotnego. Niezależnie od dochodu seniorzy mogą skorzystać z pracy socjalnej i poradnictwa specjalistycznego świadczonego przez pracowników socjalnych.

Przypominamy, że w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 i dynamicznym wzrostem zachorowań na COVID-19, osoby potrzebujące wsparcia mogą kontaktować się z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej telefonicznie, mailowy lub osobiście (przy zachowaniu wymaganych zasad bezpieczeństwa).

Miejsce do kontaktów zostało wyznaczone dla interesantów na parterze przy wejściu do budynku. Numery telefonów kontaktowych: 86 2164260; 86 2164088; 86 2167416 w godzinach 7:30 – 15:30 od poniedziałku do piątku.
Wszelkie dokumenty i wnioski można złożyć:
– drogą pocztową na adres MOPS ul. Dworna 23B 18-400 Łomża,
– drogą elektroniczną na adres: poczta@mopslomza.pl
– przez platformę EPUAP2
– poprzez wrzucenie dokumentów w zamkniętej kopercie do odpowiedniego pojemnika, umieszczonego w wejściu do  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W oparciu o ustawę o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku przyznawana jest pomoc społeczna, która polega w szczególności na przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń  oraz pracy socjalnej skierowanej na rodzinę, grupę i środowisko lokalne.
Osoby potrzebujące wsparcia mogą skorzystać:
•    z pomocy finansowej (zasiłek celowy, okresowy, stały), jeżeli ich dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej tj. dla osoby samotnie gospodarującej do 701 zł oraz dla osób w rodzinie do 528 zł.
•    z Miejskiego programu osłonowego w zakresie pomocy finansowej na zakup leków dla mieszkańców Miasta Łomża na lata 2018-2020, z którego mogą korzystać osoby przewlekle chore, niepełnosprawne znajdujące się w trudnej sytuacji bytowej i ponoszące wydatki na zakup leków zleconych przez lekarza, pomoc przysługuje jeżeli miesięczne wydatki na zakup leków przekroczyły kwotę 50 zł, a dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego odpowiednio zgodnie w ustawie o pomocy społecznej,
•    z usług opiekuńczych, które są świadczone osobom samotnym, niepełnosprawnym wymagającym pomocy osób drugich w czynnościach dnia codziennego i pielęgnacji w miejscu zamieszkania, wsparcia z programu „Opieka Wytchnieniowa”, „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”,
•    wsparcia w ramach Programu “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, który jest skierowany do dzieci, uczniów i osób starszych w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych (spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowego, tj. 150 proc. kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej). Z programu dofinansowane są posiłki wydawane w stołówkach i barach oraz dowożone osobom dorosłym, w tym dla osób, które nie wychodzą z domu ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność i nie są w stanie same przygotować sobie gorącego posiłku.
•    wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym– podstawą do wydania tej formy pomocy są  listy sporządzone przez pracowników MOPS w oparciu o ustalone kryteria wyboru beneficjenta (do 200 % kwoty uprawniającej do świadczeń z pomocy społecznej).

UM Łomża

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

fifteen + 6 =