RN
TwitterFacebook

Łomża. Od czerwca zmiana metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami

Prezydent Miasta Łomża przypomina, że od 1 czerwca 2020 r. następuje zmiana metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Łomży nr 239/XXIV/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty – obowiązywać będzie opłata za odpady od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

Miesięczna stawka opłaty od jednego mieszkańca:

 • w zabudowie jednorodzinnej wynosi – 22,00 zł/osoba
 • w zabudowie wielorodzinnej wynosi – 16,00 zł/osoba

Wzór nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje od 1 czerwca 2020 r. i należy złożyć do 30 czerwca 2020 r.

ZŁOŻENIE DEKLARACJI:
W przypadku zabudowy wielorodzinnej konieczne jest poinformowanie bezpośrednio Zarządy nieruchomości o ilości osób zamieszkujących nieruchomość.

Natomiast właściciel nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązany jest złożyć:

 • osobiście w Urzędzie Miejskim w Łomży,
 • przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w Łomży, Pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża;
 • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej np. przez platformę e-PUAP.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Łomży ul. Stary Rynek 14 pok. nr 11 oraz pod nr tel. 86 215 67 83, 86 215 68 80.

OBOWIĄZEK SEGREGACJI:

Od 1 czerwca 2020 roku wchodzi obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny dla wszystkich właścicieli nieruchomości. W związku z tym w składanych deklaracjach dla celów obliczania opłaty będą miały zastosowanie obligatoryjne stawki dotyczące odpadów segregowanych.

Niesegregowanie odpadów wiązać się będzie z naliczeniem opłaty według  stawki podwyższonej.

Miesięczna stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

 • w zabudowie jednorodzinnej – 66,00 zł/osoba
 • w zabudowie wielorodzinnej – 48,00 zł/osoba

Zgodnie z art. 6ka ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym prezydenta miasta oraz właściciela nieruchomości. Prezydent miasta na podstawie powiadomienia określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

ZWOLNIENIA W OPŁACIE:

Uchwała wprowadza możliwość skorzystania ze zwolnienia w części z opłaty w przypadku:

 1. kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w zabudowie jednorodzinnej w wysokości 1,00 zł miesięcznie na jednego mieszkańca;
 2. gdy dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Kryterium dochodowe zgodnie z rozporządzeniem wynosi: 701 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 528 zł dla osoby w rodzinie. Zwolnienie wynosi 50% wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; lub
 3. gdy nieruchomość zamieszkała jest przez rodzinę wielodzietną, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Przez rodzinę wielodzietną, rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Zwolnienie wynosi 20% wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Aby skorzystać z ulgi konieczne jest dostarczenie dokumentów potwierdzających przysługujące zwolnienie np. dokumenty potwierdzające otrzymywany dochód (do wglądu). Zwolnienia przysługujące na podstawie ustawy o pomocy społecznej i dla rodzin wielodzietnych nie łączą się ze sobą. Kliknij po szczegóły.

KOMPOSTOWNIK (dot. zabudowy jednorodzinnej):

Zgodnie z art. 6k ust. 4b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację, dotyczącą posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne:

 1. nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje bioodpadów
 2. stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub uniemożliwia
 3. dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji, o kompostowniku, ze stanem faktycznym – stwierdza się, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia.

Utrata prawa do zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z powyższych przesłanek. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, w związku z posiadaniem kompostownika, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UM Łomża

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

17 − eight =