RN
TwitterFacebook

Łomża. Sądy szukają nowych ławników. Trwa nabór

Z końcem roku upływa kadencja ławników sądów powszechnych 2016-2019. W związku z tym do końca czerwca trwa nabór dla kandydatów. W łomżyńskich sądach do obsadzenia jest 77 miejsc.
 
Prezes Sądu Okręgowego w Łomży zwrócił się do Rady Miejskiej Łomży z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Łomży (49 ławników, w tym 6 ławników do orzekania z zakresu prawa pracy) oraz do Sądu Rejonowego w Łomży (28 ławników, w tym 20 ławników do orzekania z zakresu prawa pracy).

Kto może zostać ławnikiem?
Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:
•    posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
•    jest nieskazitelnego charakteru,
•     ukończył 30 lat,
•    jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,
•     nie przekroczył 70 lat,
•     jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
•     posiada, co najmniej wykształcenie średnie.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Kto nie może zostać ławnikiem?
•    osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze
•    osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
•    funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
•    adwokaci i aplikanci adwokaccy,
•    radcy prawni i aplikanci radcowscy,
•    duchowni,
•    żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
•    funkcjonariusze Służby Więziennej,
•    radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kto może zgłaszać kandydatów na ławników?
Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:
•    prezesi właściwych sądów,
•    stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych
•    co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia do której kandydat ma obowiązek dołączyć:
•    informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
•    oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
•    oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
•    zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
Wszystkie ww. dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia
•    2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
•     Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, które to dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.
•    Do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata. (Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście).
Rada Miejska Łomży będzie zasięgać informacji o kandydatach na ławników od Wojewódzkiego Komendanta Policji.

Wzory dokumentów można pobrać również w Urzędzie Miejskim, ul. Stary Rynek 14 ( pok. 203 lub Punkt Obsługi Mieszkańca). Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2019 roku.

Gdzie składać dokumenty?
Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu tj.
– poniedziałek – piątek godz. od 7:30 do 15:30
w  Urzędzie Miejskim w Łomży przy ul. Stary Rynek 14 w:
– pokoju 203  – II piętro,
Zgłoszenia kandydatów,  które wpłyną do Rady Miejskiej Łomży po 30 czerwca 2019 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają ww. wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

pg/UM Łomża

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *