RN
TwitterFacebook

Łomża: Zrób najpiękniejszą bombkę i zgłoś ją do konkursu

To już tradycja, że w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski ogłasza konkurs pn. „Najładniejsza bombka choinkowa”. Skierowany jest on do dzieci z przedszkoli i uczniów szkół podstawowych.
 
Celem tej zabawy jest promocja inicjatyw miejskich wśród najmłodszych mieszkańców Łomży oraz podtrzymywanie i pielęgnacja tradycji bożonarodzeniowych. Wykonane prace można zgłaszać do 9 grudnia 2019 r.

Regulamin konkursu pt. „Najładniejsza bombka choinkowa”

I. Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu pt. „Najładniejsza bombka choinkowa”, zwanego dalej „Konkursem” jest Miasto Łomża, zwane dalej „Organizatorem”, reprezentowane przez Prezydenta Miasta Łomża Mariusza Chrzanowskiego.

II. Cel i tematyka konkursu
Celem Konkursu jest promowanie przedsięwzięć miejskich, rozwijanie talentów artystycznych dzieci i młodzieży oraz pielęgnacja tradycji bożonarodzeniowych.

III. Uczestnicy konkursu
Konkurs adresowany jest do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych. Autorzy prac rywalizować będą w trzech kategoriach wiekowych:
•    Przedszkola
•    Szkoła podstawowa (klasa I – III)
•    Szkoła podstawowa (klasa IV – VIII)

IV. Zgłaszanie prac
1. Zgłoszenie prac do konkursu odbywa się poprzez opiekunów szkolnych lub przedszkolnych osobiście w Wydziale Kultury Sportu i Inicjatyw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pokój 122.
2. Prace powinny być wykonywane indywidualnie.
3. Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
4. Każda praca powinna zawierać następujące informacje o autorze:
•    imię i nazwisko,
•    nazwa i numer szkoły lub przedszkola,
•    telefon kontaktowy do opiekuna prawnego.
Informacje te powinny zostać umieszczone na pracach konkursowych w sposób trwały uniemożliwiający ich przypadkowe usunięcie.
5. Do każdej pracy należy załączyć podpisaną przez opiekuna prawnego zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
6. Zgłoszenia prac będą przyjmowane do 9 grudnia 2019 r.
7. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczeniem wykonanych bombek w holu Urzędu Miejskiego w Łomży na dedykowanej temu wydarzeniu wystawie. Autorzy wykonanych prac, które zostaną umieszczone w holu Urzędu Miejskiego, zrzekają się do nich praw i zezwalają na swobodne nimi dysponowanie przez Urząd Miejski w Łomży. Z chwilą zrzeczenia się poprzez fakt wywieszenia bombek w holu Ratusza, stają się one własnością Miasta.

V. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu
1. Wszystkie prace zgłoszone do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.
2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę samodzielność wykonania prac, wartość artystyczną,  jakość i oryginalność.
3. Spośród nadesłanych prac, w każdej kategorii Jury wybierze trzy prace, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce.
4. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
5. Jury zastrzega sobie prawo do dowolnej ilości wyróżnień.
6. Decyzje Jury zostaną ogłoszone na stronie www.lomza.pl.
7. Uroczysta prezentacja wyróżnionych prac oraz nagrodzenie zwycięzców Konkursu nastąpi w dniu 15 grudnia 2019 roku podczas Łomżyńskiej Wieczerzy Wigilijnej.

VI. Nagrody
1. Zwycięzcy Konkursu oraz osoby wyróżnione otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Miejski w Łomży.
2. Każdy uczestnik Konkursu otrzyma od Organizatora dyplom uczestnictwa.

VII. Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.lomza.pl.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
3. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.).
4. Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków niniejszego regulaminu.

UM Łomża/red. pg

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *