RN
TwitterFacebook

Podlaskie. Prawie 1,5 mln zł dotacji na rozwój gmin i ich mieszkańców

Szlak turystyczny, wieża widokowa, remont świetlicy i więcej aktywnych seniorów to kolejne projekty podlaskich gmin, które zrealizują inwestycje ważne dla lokalnych społeczności. W czwartek (5.11) projekty te zostały zatwierdzone przez Zarząd Województwa Podlaskiego do dofinansowania.

Ponad półtora miliona złotych z funduszy unijnych to kolejne wsparcie Zarządu Województwa Podlaskiego dla samorządów, chcących realizować projekty ważne dla społeczności lokalnych. To pieniądze, które pomagają zaspokajać potrzeby mieszkańców w różnych dziedzinach życia, ponieważ bardzo ważne jest aby wszyscy mieszkańcy, nie tylko miast, ale też wsi oraz mniejszych miejscowości mieli szansę na poprawę jakości życia – mówi Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego. 

Na bazie istniejących szlaków zostanie utworzony tematyczny szlak rowerowy dotyczący bioróżnorodności Puszczy Białowieskiej i Doliny Górnej Narwi. To projekt Powiatu Hajnowskiego, który będzie realizowany na obszarze lokalnej grupy działania Puszcza Białowieska. W ramach projektu zostaną ustawione tablice informacyjno-edukacyjne o tematyce bioróżnorodności, tablice z mapami szlaku, a także infrastruktura towarzysząca: wiaty oraz stojaki na rowery. Projekt zakłada promowanie bioróżnorodności oraz wspieranie rozwoju turystyki. Na ten cel Powiat Hajnowski otrzymał prawie 50 tys. zł.

Z kolei w Starym Masiewie w gminie Narewka powstanie nowe miejsce rekreacji dla okolicznych mieszkańców i turystów odwiedzających gminę – to nowa wieża widokowa. Dodatkowo w projekcie przewiduje się utworzenie tablic informacyjnych, zadaszonego miejsca do wypoczynku, zagospodarowanie terenu oraz utworzenie ścieżki edukacyjnej o długości prawie 20 km. Realizacja inwestycji planowana jest w II kwartale 2021 roku. Ten projekt został zgłoszony do lokalnej grupy działania Puszcza Białowieska i otrzymał wsparcie w wysokości ponad 250 tys. zł.

We wsi Krzewo powstanie nowe Centrum Aktywności Lokalnej. W tym celu zostanie przeprowadzony gruntowny remont zdegradowanego budynku świetlicy wiejskiej. Centrum będzie miejscem, gdzie będą świadczone usługi z zakresu aktywizacji dzieci i młodzieży ze środowisk najuboższych. Cel projektu to nie tylko pomoc dzieciom, ale również osobom dorosłym zagrożonym wykluczeniem społecznym (osobom powyżej 50 roku życia, osobom długotrwale bezrobotne, kobietom przybywające na urlopach macierzyńskich i wychowawczych). Jest to projekt gminy Piątnica, wziął on udział w konkursie organizowanym przez lokalna grupę działania Stowarzyszenie Sąsiedzi i został wsparty kwotą ponad 300 tys. zł.


90 dzieci oraz 10 nauczycieli z Przedszkola nr 6 w Augustowie zostanie objętych projektem, którego celem jest podniesienie jakości edukacji oferowanej w placówce. Dzieci, zwłaszcza ze specjalnymi potrzebami, zyskają dodatkowe, stymulujące zajęcia. Doposażony zostanie też plac zabaw, co zagwarantuje ciekawe spędzanie czasu w ogrodzie przedszkolnym w połączeniu z edukacją ekologiczną i sensoryczną. Na ten cel zostało przyznane prawie 200 tys. zł, a konkurs, w ramach którego gmina miasta Augustów otrzymała dotację, zorganizowała lokalna grupa działania Kanał Augustowski.

 

Trzy kolejne projekty będą polegać na zwiększeniu liczby dostępnych miejsc w istniejących już Klubach Seniora. Nabór w tym zakresie prowadziła lokalna grupa działania Brama na Podlasie, a przyjęte projekty zostały złożone przez:

  • Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie – w ramach projektu wsparciem objętych zostanie 15 osób w wieku powyżej 60 lat, zamieszkujących na terenie gminy Klukowo. Dotacja to 130 tys. zł;
  • Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury im. Anny Derenowskiej w Kalnicy – w ramach projektu wsparciem objętych zostanie 25 osób w wieku powyżej 60lat, zamieszkujących na terenie gminy Brańsk. Dotacja na ten cel to ponad 260 tys. zł;
  • Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie – w ramach projektu wsparciem objętych zostanie 30 osób w wieku powyżej 60lat, zamieszkujących na terenie gminy Szepietowo. Dotacja to ponad 260 tys. zł.

Główny cel tych trzech projektów to przeciwdziałanie wykluczeniu, osamotnieniu i marginalizacji osób starszych. Zadania jakie będą realizowane to m. in. rozszerzenie oferty zajęć i zwiększenie dostępu do aktywności, wydarzeń, działalność prozdrowotna, zajęcia z zakresu kultury fizycznej oraz poradnictwo specjalistyczne.

Dotacje na powyższe projekty pochodzą z puli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) 2014-2020. Ogólna wartość wszystkich realizowanych projektów to ponad 1, 8 mln zł.

Wrota Podlasia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

five × five =