RN
TwitterFacebook

Pomagając seniorom, pomagamy sobie

W Łomży realizowane jest zadanie publiczne pod nazwą: Grupa Wolontariacka – SOLIDARNI W POTRZEBIE, którego głównym celem jest uruchomienie społecznego mechanizmu wolontariackiego wspierania doraźnych potrzeb życiowych łomżyńskiego środowiska senioralnego.

Zadanie z zakresu: społeczeństwo obywatelskie i edukacja ekonomiczne, które zostało dofinansowane przez Urząd Miasta Łomża, jest realizowane przez Stowarzyszenie Ochrony Praw Rodzin i Pacjentów z terenu działalności Szpitala Wojewódzkiego w Łomży – SOLIDARNI W POTRZEBIE.

Potrzebujący seniorzy są wśród nas

W Łomży, gdzie z przyczyn demograficznych środowisko senioralnie jest szczególnie liczne, bardzo często nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo seniorzy potrzebują naszego wsparcia. Zwłaszcza w dobie obecnie trwającej pandemii koronawirusa oraz związanych z tym obostrzeń, a w naszym mieście dodatkowo z racji ograniczenia dostępności do opieki medycznej, potrzeby społeczne i życiowe seniorów, w tym niepełnosprawnych są tym bardziej dostrzegalne.

Jednak często nasi seniorzy z racji rozmiaru popełnianych na ich szkodę występków i związanego z tym brakiem zaufania, często obawiają się uzewnętrznić swoich próśb o często drobne, ale jakże ważną dla nich wsparcie, a przecież potrzebują oni na bieżąco pomocy zarówno w sprawunkach, drobnych pracach domowych, jak i w dostępie do innych uzasadnionych doraźnymi potrzebami form wsparcia. Dużą barierą jest dla nich dostęp do wiedzy skąd czerpać taką pomoc, jak również kto godny zaufania i w jaki sposób może im pomóc.

Międzypokoleniowy wolontariat

Jednym z rozwiązań wymienionych problemów jest skierowany do łomżyńskich seniorów projekt: Grupa Wolontariacka – SOLIDARNI W POTRZEBIE, stwarzający międzypokoleniowe możliwości w zakresie niesienie naszym seniorom życiowej pomocy oraz wykorzystujący energię i wolontariacki potencjał tkwiący w młodzieży i młodszych pokoleniach. Tworzona w nim samopomocowa sieć wolontariatu oparta jest na stronie www.solidarniwpotrzebie.pl oraz na kojarzeniu form pomocy i zakresu potrzeb wolontariuszy uczestników opartych na platformie FB dwóch grup:

Senioralnej Grupy Wolontariackiej – do której nabór seniorów w wieku 60+ prowadzony jest przy współpracy z seniorami zgrupowanymi m. innymi wokół Łomżyńskiej Rady Senioralnej, Uniwersytetu Złotego Wieku przy Agrobiznesie, Klubu Seniora MOPS w Łomży i innych organizacji senioralnych

oraz

Młodzieżowej Grupy Wolontariackiej – do której nabór chętnych prowadzony jest przy współpracy z Młodzieżową Radą Miasta, Hufcem „Nadnarwiańskim” ZHP im. Adama Chętnika w Łomży, stowarzyszeniem „Czas rozwoju w Łomży, Hospicjum p.w. Św. Ducha w Łomży jak również z innymi organizacjami działającymi na polu wspierania i rozwijania idei wolontariatu.

Jak można zgłosić chęć swojej pomocy lub prośbę o wsparcie ?

Wolontariusze chętni do świadczenia seniorom swojej pomocy mogą zalogować się na FB do Młodzieżowej Grupy Wolontariackiej, gdzie po akceptacji Regulaminu Wolontariatu trafiają do bazy społeczników gotowych do niesienia wsparcia członkom grupy senioralnej.

Z kolei zgłaszanie przez łomżyńskich seniorów zapotrzebowania na określony rodzaj wsparcia, odbywa się za pośrednictwem:

konta na FB – Senioralna Grupa Wolontariacka lub innego członka tej grupy,

e-mail: sos@solidarniwpotrzebie.pl,

mob.: 660 163 846.

W ramach projektu możliwym i pożądanym efektem będzie pogłębienie integracji i wsparcia pośród członków, w obrębie obu utworzonych grup wolontariackich.

Społeczna baza ludzi dobrej woli

Funkcjonowanie samopomocowej Grupy Wolontariackiej – SOLIDARNI W POTRZEBIE we współpracy z partnerskimi organizacjami, planowane jest jako jedno z długofalowych i stałych działań stowarzyszenia. Jako dodatkowa korzyść z realizacji zadania publicznego zakładane jest pogłębienie integracji społecznej i społecznych więzi międzypokoleniowych, jak również budowy dobrego wizerunku Łomży jako miasta otwartego na inicjatywy obywatelskie.

Organizatorzy projektu na jego podsumowanie uhonorują biorących w nim udział wolontariuszy pamiątkowymi dyplomami i listami gratulacyjnymi oraz drobnymi pamiątkami promującymi jego szczytne cele.

Zarząd stowarzyszenia SOLIDARNI W POTRZEBIE

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *