TwitterFacebook

Roman Nojszewski odpowiada na zarzuty zarządu województwa podlaskiego

Były już dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Łomży odniósł się do powodów, które w uzasadnieniu zwolnienia go ze stanowiska, wskazał zarząd województwa podlaskiego. Przypomnijmy, że zarząd zdecydował o odwołaniu Romana Nojszewskiego na wtorkowym (29.01) posiedzeniu, wskazując m.in. na ujemny bilans finansowy placówki i chaos w jej zarządzaniu.

Poniżej publikujemy w całości treść oświadczenia, które otrzymaliśmy od Romana Nojszewskiego.

Szanowni Państwo,

W związku z informacjami dotyczącymi powodów odwołania mnie ze stanowiska dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży pragnę przedstawić swoje stanowisko w tej sprawie.

Sytuacja finansowa Szpitala jest stabilna i zachowana płynność finansowa a zobowiązania regulowane są na bieżąco. Jednostka nie posiada zobowiązań przeterminowanych. Przez ponad 1,5 roku szpital był zarządzany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i nie miał miejsca „chaos zarządczy”. Szpital funkcjonował sprawnie świadcząc usługi medyczne dla społeczności lokalnej, czego m.in. wyrazem było uzyskanie tytułu „Szpitala Przyjaznego” oraz to, że do naszego szpitala zgłaszało się wielu pacjentów. Wynikiem tego było wykonanie większej liczby świadczeń w 2018 r. o kwotę ok. 3,14 mln zł, wyższą niż została ujęta w kontrakcie z NFZ.

Różnica między wynikami finansowymi 2017 r. i 2018 r. wynika z obowiązku realizacji wejścia w życie nowych przepisów prawa dotyczących zwiększenia wynagrodzeń lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych. Podwyżki wynagrodzeń miały miejsce w czwartym kwartale i znajdowały pokrycie w budżecie szpitala. Jednocześnie należy zauważyć, że wynik roku 2018 nie jest wynikiem ostatecznym, gdyż nie uwzględnia przychodów z tytułu nadwykonań. Przy uwzględnieniu nadwykonań strata uległaby zmniejszeniu o 3,14 mln zł.

Plan finansowy na 2019 r. został przyjęty przez Radę Społeczną Szpitala Wojewódzkiego w Łomży. Na 2019 r. został opracowany plan ostrożnościowy w związku z koniecznością realizacji przepisów zawartych w ustawach o wzroście wynagrodzeń, podwyższeniu kwoty najniższego wynagrodzenia, braku wzrostu przychodów z kontraktów przy jednocześnie niezapłaconych nadwykonanych świadczeń oraz zmiany zasady rozliczeń finansowych z NFZ. Wydłużeniem z sześciu miesięcy do roku rozliczeń za realizację świadczeń może spowodować potrzebę kredytowania się jednostki, gdyż koszty realizacji świadczeń i tak muszą być ponoszone. Jednakże mogą wystąpić takie zdarzenia, które spowodują wzrost przychodów czy zmniejszenie kosztów w wyniku zaplanowanej restrukturyzacji pewnych odcinków działalności szpitala i wtedy wynik finansowy ulegnie poprawie. Celem dyrekcji było wychwycenie zagrożeń mających wpływ na finanse szpitala i ich niwelowanie.

Ponadto w Szpitalu Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży został zażegnany spór z pielęgniarkami i nie miał miejsca strajk pielęgniarek. W 2018 r. Szpital uzyskał podpisany przez Ministra Zdrowia Certyfikat Akredytacyjny, który umożliwił zwiększenie przychodów finansowanych z NFZ.

Od października 2018 r. do stycznia 2019 r. została przeprowadzona kontrola przez NIK i Izbę Administracji Skarbowej. W otrzymanym wystąpieniu pokontrolnym NIK stwierdzono „W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości”. Natomiast Izba Administracji Skarbowej pozytywnie oceniając audytowany obszar działalności Szpitala Wojewódzkiego w Łomży wskazała na zastrzeżenia, które jednak nie miały wpływu na pozytywną opinię.

z wyrazami szacunku

Roman Nojszewski

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *