TwitterFacebook

Ogłoszenie MPGKiM Zakład Budżetowy w Łomży

OGŁOSZENIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy w Łomży  ogłasza przetarg nieograniczony w formie konkursu ofert na najem lokali użytkowych:

Miejska Hala Targowa ul. gen. Wł. Sikorskiego 176A w Łomży:

Pawilon nr 17, powierzchnia: 16.50 m2

1. Cena wywoławcza: 17,00 zł/m2 + VAT, podlega co kwartał waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS + opłaty za świadczenia /dostawa mediów/

2. Termin wnoszenia opłat: z góry do 10 dnia każdego miesiąca

3. Termin zagospodarowania lokalu: październik 2018 roku

4. Wadium: 600,00 zł / sześćset złotych /

5. Wyposażenie: instalacja wodno-kanalizacyjna, zimna i ciepła woda, centralne ogrzewanie, energia elektryczna.

Przetarg odbędzie się w dniu 5 paźdizernika 2018 roku o godz. 830 w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ulicy Nowogrodzkiej 7A (w świetlicy).

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy nr 97 1560 0013 2462 2801 3000 0001, a dowód wpłaty dołączyć do oferty. Ofertę składa się na ręce przewodniczącego komisji przetargowej, po otwarciu przetargu.

Z regulaminem przetargu można zapoznać się w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ulicy Nowogrodzkiej 7a w Łomży, pokój nr 5, w dni robocze w godz. 700 – 1500.

Oferta przetargowa powinna zawierać:

1. Dane o osobie przystępującej do przetargu.

2. Oznaczenie numeru pawilonu handlowego.

3. Proponowaną miesięczną stawkę czynszu netto za m2.

4. Informacje o zamierzonej w danym lokalu działalności (z wyłączeniem usług w zakresie małej gastronomii), okres wynajmu lokalu.

5. Inne informacje, uznane przez składającego ofertę za istotne dla prawidłowej oceny jego propozycji przez Komisję Przetargową.

6. Potwierdzenie dokonania przelewu wadium.

 

Łomża, dnia 12 września 2018 roku.

Podst.prawna: art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.089.1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz.U. z 2016, poz. 2147)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *