RN
TwitterFacebook

Wraca temat budowy stacji paliw w centrum Ostrowi Mazowieckiej

W lipcu 2018 roku pojawił się inwestor chcący wybudować przy ulicy 3 maja w centrum Ostrowi Mazowieckiej stację paliw. Obiekt miałby stanąć naprzeciwko zabytkowego kościoła pod wezwaniem WNMP. Inwestycji sprzeciwia się samorząd miasta, z uwagi na dodatkowe natężenie ruchu na i tak zatłoczonej jezdni. Głosy mieszkańców w tej kwestii są podzielone.

Burmistrz wydał postanowienie o wykonaniu przez inwestora raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W sierpniu sprawa trafiła do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce, które potrzymało postanowienie burmistrza o obowiązku wykonania przez przedsiębiorcę raportu oddziaływania na środowisko. 30 stycznia 2019 r. do Urzędu Miasta takowy raport wpłynął.

Oświadczenie Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie planowanej budowy stacji paliw przy ul. 3 Maja w Ostrowi Mazowieckiej.
30 maja 2018 r. do Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej wpłynął wniosek inwestora w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw przy ul. 3 Maja na działkach 1668/1, 1668/2 obręb 0001 Ostrów Mazowiecka.
5 czerwca 2018 r. wszcząłem postępowanie związane z wydaniem tzw. decyzji środowiskowej i przesłałem stosowną korespondencję do stron i instytucji postępowania.
29 czerwca 2018 r. wydałem postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Zostało ono zaskarżone przez inwestora do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce. Moje postanowienie zostało utrzymane w mocy.
30 stycznia 2019 r. do Urzędu Miasta wpłynął Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
5 lutego 2019 r. przekazałem otrzymany Raport do właściwych instytucji. W okresie trwania procedury Rada Miasta, z uwagi na liczne protesty w sprawie budowy stacji paliw w planowanym miejscu, podjęła dwa negatywne stawiska, które zostały przekazane do wszystkich posłów i senatorów z okręgu. Podczas trwającego postępowania administracyjnego biorę pod uwagę wszystkie opinie, zastrzeżenia i protesty wpływające od instytucji i osób prywatnych. Jako mieszkaniec miasta jestem przeciwny budowie stacji paliw w planowanej lokalizacji.

Jerzy Bauer, burmistrz Miasta 

Poniżej przedstawiamy harmonogram podjętych działań w tej sprawie.

Budowa stacji paliw na obszarze miasta Ostrów Mazowiecka, zlokalizowanej przy ul. 3 Maja na działkach inwestycyjnych o numerze ewidencyjnym 1668/1, 1668/2 obręb 0001 Ostrów Mazowiecka.

Harmonogram działań podjętych przez Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

I. Wszczęcie postępowania
1. Postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczęte zostało na wniosek Spółki Stacon TiS Duszak Sp. J., ul. Ogrodowa 5, 07-420 Kadzidło, działającej przez pełnomocnika Pawła Wielądek, złożony do Urzędu dnia 30 maja 2018r.
2. Dnia 5 czerwca 2018 r Urząd zawiadomił następujące strony o rozpoczęciu procedury wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:
a. Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka,
b. Stanisława Surowskiego – osoba fizyczna,
c. Karola Cezarego Wroczyńskiego – osoba fizyczna,
d. Parafię Rzymskokatolicką p.w. Wniebowzięcia NMP,
e. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Ostrołęce.
3. Dnia 5 czerwca 2018 r wysłane zostały również pisma z prośbą o wydanie opinii o planowanym przedsięwzięciu i konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskowo do następujących urzędów:
a. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie,
b. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej,
c. Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim.
II. Otrzymane uwagi od stron i innych podmiotów w toku prowadzonego postępowania;
1. W toku postępowania zastrzeżenia do planowanej inwestycji złożyli następujące strony:
a. dnia 12 czerwca 2018 r. – Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP,
b. dnia 13 czerwca 2018 r.- Karol Cezary Wroczyński, osoba fizyczna
c. dnia 14 czerwca 2018 r. – Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka,
d. dnia 18 czerwca 2018 r. – Stanisław Surowski. osoba fizyczna
2. W toku postępowania uwagi i protesty przeciwko budowie stacji złożyli również pozostałe osoby prawne:
a. dnia 27 czerwca 2018 r Mazowiecki Konserwator Zabytków,
b. dnia 18 lipca 2018 r. Ruch Kontroli Wyborów i Władzy protest przeciwko budowie stacji z podpisami ponad 2 tyś oraz drugi zbiór pond 900 podp. z dnia 27 lipca 2018 r.
c. dnia 20 lipca 2018 r. Przewodniczący Rady Miasta,
d. dnia 30 lipca 2018 r. Komenda Powiatowa Straży Pożarnej,
e. dnia 30 lipca 2018 r. Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej.
III. Otrzymane opinie urzędów uczestniczących z mocy prawa w toku prowadzonego postępowania. W toku postępowania organ otrzymał następujące opinie, co do konieczności sporządzenia Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko:
1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowi Mazowieckiej – stwierdził w wydanej opinii konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
2. Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim – nie stwierdziło w wydanej opinii konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
3. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie – nie stwierdził w wydanej opinii konieczności sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
IV. Nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla stacji paliw.
1. Biorąc pod uwagę liczne uwagi oraz protesty przeciwko budowie stacji w lokalizacji przy ul 3 Maja Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka wydał postanowienie z dnia 29 czerwca 2018 r. o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanej budowy stacji paliw na środowisko, pomimo że dla stacji paliw nie jest konieczne przeprowadzanie takiej oceny.
2. Na wydane postanowienie Burmistrza następujące strony wniosły zażalenie:
a. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP, b. Inwestor – Spółka Stacon TiS Duszak Sp. J. 3. Z uwagi na wniesione zażalenia, akta sprawy zostały wysłane do organu wyższej instancji – Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce, które postanowieniem z dnia 9 sierpnia 2018 r utrzymało w mocy postanowienie Burmistrza o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
4. Postanowieniem z dnia 21 lipca 2018 r. sprawa została zawieszona do czasu przedłożenia przez Inwestora dokumentacji z przeprowadzonej oceny wpływu inwestycji na środowisko, tj. przedłożenia Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisk (Raportu ooś)
V. Wznowienie postępowania o wydanie decyzji z uwagi na przedłożenie przez Inwestora Raportu ooś.
1. Dnia 15 stycznia 2019 roku Inwestor planujący budowę stacji paliw przedkłada Raport ooś.
2. Dnia 5 lutego 2019 roku Urząd wznawia postępowanie o wydanie decyzji zawiadamiając o tym strony postępowania. Jednocześnie przesyła Raport ooś do:
a. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie,
b. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej,
c. Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim, celem uzgodnienia warunków budowy stacji paliw w sposób najmniej szkodliwy dla środowiska, ludzi i zwierząt.
3. Instytucje uzgadniające wydają uzgodnienia i opinie w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania pism, tj.:
a. RDŚ w Warszawie otrzymał dnia 11 lutego 2019 r.,
b. PPIS w Ostrowi Maz. otrzymał dnia 7 lutego 2019 r.
c. Wody Polskie otrzymały dnia 8 lutego 2019 r.)
4. Obwieszczeniem z dnia 12 lutego 2019 r społeczeństwo zostaje powiadomione o możliwości przeglądania akt sprawy i składania uwag, protestów oraz zażaleń do planowanej budowy stacji paliw.
Termin upływa z dniem 14 marca 2019 r.
VI. Termin zakończenia sprawy
1. Termin zakończenia sprawy nastąpi nie wcześniej niż po otrzymaniu uzgodnień:
a. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie,
b. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej,
c. Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim,
d. Po upływie terminu na składanie uwag przez mieszkańców przeciwko budowie stacji.

Źródło: Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *