RN
TwitterFacebook

Region. Wsparcie kompetencji zawodowych uczniów. Ponad 11 milionów z RPO

W podlaskich szkołach zawodowych powstaną nowe pracownie, a uczniowie zyskają nowe możliwości kształcenia. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął decyzję o dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego ośmiu projektów dotyczących wsparcia zawodowego uczniów. Wartość dotacji to 11,2 mln zł.

Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie 110 uczniów wzmocni umiejętności teoretyczne i praktyczne dzięki utworzeniu pracowni przeznaczonych dla kierunków: technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik agrobiznesu. Uczestnicy projektu podniosą kompetencje poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych – kołach naukowych, wycieczkach, wizytach na uczelniach wyższych i stażach u pracodawców.
Wartość tego przedsięwzięcia to 2 miliony złotych, z czego 1,9 mln złotych to wsparcie z RPOWP.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sejnach zrealizuje zajęcia wyrównawcze, kursy, szkolenia i staże dla 164 uczniów. Będą mogli także korzystać z nowo wyposażonych pracowni, które poprawią warunki kształcenia w kierunkach: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.
Wartość projektu wynosi 1,5 mln zł, a dofinansowanie z RPOWP 1,4 mln zł.

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem zadba o podniesienie kompetencji 100 uczniów z kierunków technik technologii żywności, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik przetwórstwa mleczarskiego oraz technik logistyk. W planie są m.in. zajęcia wyrównawcze, kursy i staże zawodowe, pomoc stypendialna, współpraca z uczelniami i przedsiębiorstwami, doposażenie pracowni szkolnych.
Wartość projektu: 1,6 mln zł. Dofinansowanie: 1,5 mln zł.

Zespole Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie z pomocy skorzysta 102 uczniów. Zmiany dotyczą kształcenia w kierunkach technik rolnik i technik handlowiec – powstaną nowe pracownie. W ramach kursów, staży i dodatkowych zajęć uczestnicy podniosą swoje umiejętności.
Wartość projektu: 856 tys. zł. Dofinansowanie: 812 tys. zł.

Akademicka Szkoła Ponadgimnazjalna w Łomży także zyska nowe pracownie, a uczniowie poprawią swoje umiejętności. Nowe możliwości będą czekały podopiecznych placówki na kierunku technik informatyk.  Projekt zakłada nawiązanie przez szkołę współpracy z pracodawcami, a następnie organizację u nich staży. Wartość projektu: 1,9 mln zł. Dofinansowanie: 1,8 mln zł.

Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku dostosuje do potrzeb rynku pracy 120 uczniów. Doskonalenie umiejętności przyjmie formę staży oraz udziału w specjalistycznych kursach zawodowych z branży. Wsparcie otrzymają uczniowie z kierunków technik elektroradiolog, technik masażysta, higienistka stomatologiczna, technik usług kosmetycznych, terapia zajęciowa, opiekunka dziecięca.
Wartość projektu: 419 tys. zł. Dofinansowanie: 398 tys. zł.

Na terenie Powiatu Sokólskiego zostanie zrealizowany projekt, z którego skorzysta 628 uczniów z pięciu szkół. To podopieczni Zespołu Szkół Zawodowych im Elizy Orzeszkowej w Sokółce, Zespołu Szkół Rolniczych im mjra. Henryka Dobrzańskiego – Hubala w Sokółce, Zespołu Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej, Zespołu Szkół w Suchowoli i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce. W planie są warsztaty rozwijające kompetencje kluczowe uczniów, dodatkowe zajęcia, stypendia, staże i praktyki. Pracownie szkół zostaną odpowiednio wyposażone.
Wartość projektu: 2,5 mln zł. Dofinansowanie: 2,3 mln zł.

Technikum Zawodowe nr 1 w Białymstoku zadba o podniesienie kompetencji 70 uczniów. W ramach projektu przewidziane są programy uwzględniające indywidualne potrzeby uczniów, podnoszenie kwalifikacji kadry dydaktycznej, doposażenie placówki w nowoczesny sprzęt IT i materiały dydaktyczne, a także stypendia dla uczniów.
Wartość projektu: 1 mln zł. Dofinansowanie: 945 tys. zł.

Wspomniane projekty zostały wybrane do dofinansowania w ramach III rundy naboru z RPOWP, poddziałania 3.3.1 –Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

Wrota Podlasia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *